1.Hukuk Müşavirliği
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Kazım Özalp Cad. 404 Sok. Sarılar İşhanı Kat: 5 No:15 ANTALYA

Telefon

(0 242) 247 69 47- 244 40 18

Faks

(0 242) 248 23 58

Birim Yöneticisi

Av.İbrahim KURT (1.Hukuk Müşaviri)

Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye birimleri tarafından sorulan hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,

b) İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini İdarenin vekili olarak, idari ve mali kaza mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,

c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile temyiz tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda ilgili birime ve başkanlığa görüş bildirmek, bu doğrultuda gerekirse özel yetki ile gereğini yapmak,

ç) 1.Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,

d) İdarenin görevlerine ait ilgili idare başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,

e) İş, Sosyal Sigortalar, Grev ve Lokavt kanunlarının tatbikinden dolayı idare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya hakem kanalıyla hallini sağlamak, Başkanlığın vereceği yetki ve direktif dahilinde iş uyuşmazlıklarının halinde İdareyi temsil etmek,

f) İdarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde ilgili birimleri uyarmak ve bilgilendirmek,

g) Teftiş ve taktik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak müşavirliğe intikal etmiş raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak,

ğ) 1.Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,

h) Toplu iş müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmeleri’nin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,

ı) Kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili dairelerle işbirliği yapmak,


1.Hukuk Müşavirliği
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

1.Hukuk Müşavirliği
Başvuru Rehberi

1.Hukuk Müşavirliği
İş süreçleri

Dava takip süreci iş akış şeması

İcra takip süreci iş akış şeması

Toplantı süreci iş akış şeması

1.Hukuk Müşavirliği
Sıkça Sorulan Sorular

Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi nedir ?
Şehir dışından Antalya’ya tedavi amaçlı gelen sosyo-ekonomik düzeyi yetersiz, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakını vatandaşlarımızın konaklama, yeme, içme, psikolojik, hukuki ve sosyal destek, danışmanlık gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz.

1.Hukuk Müşavirliği - Broşürler