Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 90

Faks

(0 242) 249 51 95

Birim Yöneticisi

Ahmet TEZEL (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

(1) Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve bertaraf sahasına kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi (geri kazanımı), depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
(2)Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Kılavuzu doğrultusunda “İşletme Planını” hazırlamak, hazırlatmak
(3) 2007/10 nolu Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda; hizmet edilen bölgeyi ve mevsimleri temsil edecek şekilde yılda iki defa katı atık karakterizasyonu analizini yapmak; her yıl Şubat ayı sonuna kadar “Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formu” nu hazırlayarak Bakanlığa sunmak.
(4) Çeşitli sebeplerle imhası gereken katı atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerini yürütmek, yürüttürmek.
(5) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve  başkanlığımız sorumluluğu altında bulunan bulvar, orta refüj, ana cadde, park, plaj, meydan, genel kullanım alanları, mesire alanları ve kaldırımların temizlik hizmetlerini yapmak, yaptırmak. Temizlik ve/veya atık teslim hizmeti verilen alanlarda temizlik işlerini gerekli araç ve ekipmanları kullanarak, yeterli temizlik elemanı çalıştırarak, koordineli olarak yerine getirmek, atık teslim hizmeti verilen alanlardan toplanan atıkların depolama sahasına naklini sağlamak, sağlatmak.
(6) “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı almak ve tıbbi atıkları tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmak; tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak; işletmek/işlettirmek.
(7) Birim tarafından gerçekleştirilen hizmetler ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ na göre Başkanlık Olur’u, Yaklaşık Maliyet, Bütçe Onayı, Teknik Şartname, Proje vb. belgelerinin hazırlanmasını sağlamak, Sözleşmesi imzalanan mal ve hizmet alım işlerinin; işin başlangıcından sonuna kadar sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi için takibini ve kontrolünü sağlamak, ödemeye ilişkin gerekli evrakların düzenlenmesini sağlamak.
(8)Atıkların geri kazanımı amacıyla tesisler kurmak/kurdurmak; enerji elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak; yapılan tesisleri işletmek/işlettirmek,
(9) Katı Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak; uygulamak ve uygulatmak.
(10) Atıkların yönetimi ve bertarafı konularında teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, yurt dışı/içi eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılım sağlamak.
(11) Müdürlüğe havalesi yapılan gerçek ve tüzel kişilerden gelen başvuru, talep ve dilekçeler doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparak talep, başvuru ve dilekçe sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak.
(12) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan mevzuatlarda belirlenen atıklar ile ilgili;
   a) Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan Büyükşehir Belediyesine ait görev ve yetkileri gerçekleştirmek,
   b) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında mer’ i mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak, sağlatmak
   c) Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
   ç) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
   d) Atık Yönetimi Yönetmeliği,
   e) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
  f) Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,
   g) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
   ğ) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
   h) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,
   ı) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
   i) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, 
   j) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile tanımlanan Büyükşehir Belediyesine ait görev ve yetkileri gerçekleştirmek,
   k) Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Kanun Hükmünde kararname, tebliğ, tüzük, genelge, ve yönerge hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak, sağlatmak. 
(13) Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan makine ekipman araç bina ve tesislerin bakım onarım, tamir yenileme hurdaya ayırma araçlara ait iş ve işlemlerini yürütmek, Taşınır Mal yönetmeliği yükümlülüklerini sağlamak.
(14) Milli-dini bayramlar, açılış - kapanış törenleri, konser, etkinlik, temel atma ve karşılama faaliyetlerinde Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü’nden talep edilen çalışmaların yapılmasını sağlamak, sağlatmak.  
(15) Müdürlüğün faaliyetleri neticesinde gelir kalemlerinin maliyet analizlerinin yapılarak belirlenmesi, Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmasının sağlanması, tahakkuk ve ödeme emir işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 
(16) Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü’ne ait müdürlük ve ambar ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçların temininin sağlanması
(17) Müdürlüğün faaliyetleri esnasında oluşan hukuki süreçler ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması
(18) Başkanlık makamınca talep edilmesi durumunda mevcut çalışmalar ile ilgili bilgi ve raporların hazırlanması, teknik konularda görüş bildirilmesi
(19) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde oluşan atıkların bertarafına yönelik ALO ATIK HATTI üzerinden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirmek ve bilgilendirmek.
(20) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde sorumluluk alanlarında oluşan atıkların alımına yönelik uygun konteynır ve çöp sepeti gibi geçici depolama kaplarının temini, yenilenmesini sağlamak.

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Atık Yönetimi Süreci İş Akış Şeması

Depolama Sahası İşletmesi Süreci İş Akış Şeması

Kent Temizliği Süreci İş Akış Şeması

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

....mahallesi, …. sokağında temizlik ve katı atık toplama taşıma işi hangi belediyece yapılmaktadır?
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. madde hükmü gereğince katı atıkları toplamak ve taşımak görevi ilçe belediyelerine verilmiştir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. İlçe belediyelerinin yetki alanında kalan yerlerde temizlik hizmetleri ilgili belediyesince yerine getirilmektedir. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizliği faaliyetleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Kağıt- karton- plastik vb. geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını nereye vermeliyiz?
24.08.2011 tarih 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 8’ inci madde 2 numaralı alt bendi gereği; ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak ve ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak söz konusu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmak görev yetki ve sorumluluğu belediyelere verilmiştir. İlgili Yönetmeliğin 8’ inci maddesi 1 numaralı alt bendi gereği; Büyükşehir belediyeleri Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak ve belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamakla görevlidirler. Detaylı bilgi ve koordinasyon için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.
…….. işletmemizden kaynaklanan evsel nitelikli atıklarımız var nasıl bertaraf ettirebiliriz?
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak görev yetki ve sorumluluğu 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. Bu kapsamda kurduğumuz ve işletmekte olduğumuz Antalya İli Kızıllı Köyü Mevkiinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama Sahamızda kamu kurum kuruluşları ile kişi ve kurumlara evsel nitelikli katı atık bertarafı ile ilgili hizmetler verilmektedir.
İşletmemiz/okulumuz/işyerimizde biriktirdiğimiz atık pilleri nereye verebiliriz?
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeler ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ) arasında 2015 yılına kadar geçerliliği olan “Atık Pillerin Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Projesi Uygulama Protokolü” imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile ilgili belediye sınırları içerisindeki atık pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde, doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılması amaçlanmaktadır. İmzalanan protokoller kapsamında yıl boyu toplanan atık piller TAB tarafından teslim alınarak geri kazandırılmakta ve doğaya zararı önlenerek ekonomiye de katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda atık pillerin toplanması amacıyla belediyemize ait toplama aracı mevcuttur. Atık piller ve toplama yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve toplu yaşam alanları için atık pil toplama kutusu talep etmek için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.
Sağlık Kuruluşumuzdan kaynaklanan tıbbi atıkların Belediyenizce toplanıp, taşınması ve tıbbi atık sözleşmesi imzalamak için ne yapmamız gerekir?
Tıbbi atıklar, Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğümüzce anlaşmalı olduğumuz kurum aracılığı ile toplatılmakta olup, sözleşmeler firma ile yapılmaktadır.

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü - Broşürler

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
Alo Atık Hattı

ALO ATIK HATTI (247 00 08) 

   
•Ambalaj Atıkları,

•Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar,

•Atık Madeni Yağlar,

•Atık Lastikler,

•Bitkisel Atık Yağlar,

•Atık Piller

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği atık oluşumunun azaltılması, doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, toplama, taşıma, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü, geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin olarak Büyükşehir Belediyesine verilen eğitim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir.

Koordinasyon çalışmaları kapsamında ilgili ilçe belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar arasında üçlü protokoller imzalanmıştır. Bu protokoller kapsamında atıkların geri kazandırılmasına ilişkin bilgilendirilme yapılarak atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması çalışmaları Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülmektedir.

Vatandaşın atıklara ilişkin talep ve şikâyetlerinin alınabilmesi için oluşturulan “Alo Atık Hattı” (247 00 08) ile vatandaştan gelen talep ve şikâyetleri ilgili ilçe belediye ve lisanslı firmasına bildirerek atıkların alınması sağlanmaktadır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Aracı” ile atık piller ve atık elektrikli ve elektronik eşyalar toplanabilmektedir. 

“Alo Atık Hattı” Antalya ve Ülkemizde büyük bir sorun haline gelen atıkların sorun olmaktan çıkıp, çevrenin korunumu, ham madde ve enerji tasarrufu gibi konularda gelecek nesillere yapılan yatırımın temelini oluşturmaktadır. 

Bu amaçla mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında seminerler verilerek öğrencilere çevre bilinci aşılanmakta ve atıkların geri kazandırılmasının önemi vurgulanmaktadır.

BİRİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

KIZILLI KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İŞLETİLMESİ İŞİ

Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Antalya şehir merkezine yaklaşık 27 km. mesafede Kızıllı Köyü – Taşkötü mevkiinde olup, kentin kuzeydoğusunda yer alır ve yaklaşık 100 hektarbüyüklüğündedir. Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası inşaatı 1. etap Lot-1 17 Ekim 2003 tarihinde tamamlanarak tesis işletmeye alınmıştır. Antalya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası toplam 8 etap halinde katı atıkların düzenli depolaması amacıyla projelendirilmiştir. 100 ha’lık toplam depolama alanının yaklaşık 65 ha lık alanı düzenli depolama için projelendirilmiş olup, mevcut durumda 12,5 ha’lık alanda katı atık depolama faaliyeti devam etmektedir.

Depolama sahası 2. sınıf depolama sahası olup depolanan atıklar, belediye atığı ve tehlikesiz atıkları içermektedir. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 5 merkez ilçe belediye ile (Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi, Aksu Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi), diğer çevre ilçe belediyeler ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından getirilen evsel nitelikli atıklar depolanmaktadır. Atıkların üzeri günlük ve ara örtü malzemesi ile kapatılarak düzenli olarak depolama yapılmaktadır.

Katı atık düzenli depolama sahasına 7 gün 24 saat atık kabulü yapılmakta olup kesintisiz hizmet vermektedir. Sahaya atık bertarafının talep edilmesi durumunda öncelikle dilekçe ile Belediye Başkanlığına başvurulması gerekmekte olup, değerlendirme neticesinde atıkların sahaya kabulü ve bertarafı gerçekleştirilir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANI SINIRLARI İÇİNDEN (merkez ilçe belediye hizmetleri ve bu belediyelerin 3. şahıslara yaptırdığı hizmetler hariç) VE DIŞINDAN GELEN 2012 YILI                                                                 (TL/TON)
Evsel atık imha ücreti32,70
Evsel nitelikte olan endüstriyel atık imha ücreti32,70
Bozulmuş gıda maddeleri imha ücreti32,70
Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmış arıtma çamuru imha ücreti32,70
İmha İşlemleri İmhasının yapılması istenilen atıklar için atık üreticisi, Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracatta bulunur. İmhası yapılacak olan atıklar ücreti karşılığında yetkililer nezaretinde mevzuata uygun olarak depolama sahasında, ayrı olarak gömme yöntemi ile imha edilir. İmha sonrasında imha tutanağı düzenlenerek kayıt altına alınır.
ANA CADDE VE BULVARLARIN GENEL TEMİZLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA-TAŞIMA İŞİ

Dünya kenti olan Antalya’nın konumu itibariyle de büyük önem taşıyan kent temizliği, estetik görünümünü en mükemmel derecede gerçekleştirmek ve Antalya halkına en iyi hizmeti verebilmek için birimimiz ekipleri ve modern temizlik araçları ile kesintisiz hizmet vermektedir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki bulvarlar ve orta refüjler, caddeler ve kaldırımların temizlik hizmetleri yapılarak, alanlardan toplanan atıklar şehir merkezine yaklaşık 27 km uzaklıkta bulunan Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ na taşınır.

 

TIBBİ ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF İŞİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren kurum/kuruluşların faaliyetleri sonucu oluşturdukları tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile hastane, tıp merkezi, poliklinik ve klinik, aile sağlığı merkezi,  laboratuar, diyaliz merkezi, doktor muayenehanesi, veteriner vb. yerlerde oluşan tıbbi atıklar alınarak sterilizasyon işlemiyle bertaraf edilmektedir.
Tıbbi atık bertarafı için öncelikle yazılı dilekçe ile Başkanlık Makamına başvuruda bulunulur. Değerlendirme sonucu kabulü yapılan tıbbi atıklar imzalanan “Tıbbi Atık Sözleşmesi” sonrasında Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı karara istinaden belirlenen ücret karşılığında bertaraf edilir.
08.06.2012 tarih ve 12/03 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Toplantı Kararı gereği 2012 yılı tıbbi atık toplama-taşıma-bertaraf ücreti 1,90 TL/Kg ( KDV hariç) olarak uygulanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.


ATIK PİLLER

31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 

Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeler ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ) arasında 2015 yılına kadar geçerliliği olan “Atık Pillerin Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Projesi Uygulama Protokolü” imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile ilgili belediye sınırları içerisindeki atık pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde, doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılması amaçlanmaktadır. İmzalanan protokoller kapsamında yıl boyu toplanan atık piller TAB tarafından teslim alınarak geri kazandırılmakta ve doğaya zararı önlenerek ekonomiye de katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda atık pillerin toplanması amacıyla belediyemize ait toplama aracı mevcuttur.

Atık piller ve toplama yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve toplu yaşam alanları için atık pil toplama kutusu talep etmek için  247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası için izin süreci devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi depolama sahası mevcut değildir.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER

25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; ömrünü tamamlamış olan lastikler lisanslı geri dönüşüm firması tarafından alınarak geri kazanım, enerji geri dönüşüm ve yeniden kullanım sağlanarak değerlendirilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş, ilçe belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmış olan “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimine İlişkin Protokol” kapsamında lastiklerin gelişigüzel atılması önlenerek, toplama, taşıma ve geri kazanım çalışmaları ilgili yetkili firma aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve lastiklerin geri kazanımı için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.

AMBALAJ ATIKLARI 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği, ambalaj atıklarının ayrı toplanarak değerlendirilmesi çalışmaları Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeler tarafından anlaşma sağlanan lisanslı firmalar tarafından sürdürülmektedir.

Belediyemiz personeli tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları ile halkın ambalaj atıkları ve geri dönüşümü hakkında bilgi sahibi olarak daha bilinçli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Ambalaj Atıkları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak, ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanımı için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız. ATIK YAĞLAR

30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği, Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleri gibi atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf çalışmalarının yürütülmesi amacıyla “Atık Yağların Yönetimine İlişkin Protokol”  imzalanmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi eğitim, bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Atık Yağların toplanması ve geri kazanımı için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

19.04.2005 tarih 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bitkisel atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek amacıyla toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf çalışmalarının yürütülmesi amacıyla “ Bitkisel Atık Yağların Yönetimine İlişkin Protokol” imzalanmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi eğitim, bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Bitkisel Atık Yağların toplanması ve geri kazanımı için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR
22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında elektrikli ve elektronik atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işlemini kapsayacak toplama, taşıma ve geri kazanım çalışmalarının yürütülmesi amacıyla “Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimine İlişkin Protokol” imzalanmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi eğitim, bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. 
Büyükşehir Belediyesine ait “ Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya- Atık Pil Toplama Aracı “ ile atıklar toplanabilmektedir.
Atık elektronik eşyaların toplanması ve geri kazanımı için 247 00 08 numaralı Alo Atık Hattını arayınız.

Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü
Stratejik Gürültü Haritası

Stratejik Gürültü Haritası için tıklayınız