Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 00

Faks

(0 242) 249 52 15

Birim Yöneticisi

Aliye ERGENDEDEOĞLU (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

1) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etüdlerin şartnamelerini ve ihale dosyalarını hazırlamak,
2) Kendisine havale edilen plan, proje ve etüdleri araştırmak, incelemek, standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu sağlamak, uygun olanların ve ihalesi yapılanların yatırımını gerçekleştirmek,
3) Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili görülen kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak.
4) Hava Kalitesinin Korunması ve izlenmesi; Isınma amaçlı kullanılacak katı yakıtların, temin, satış ve tüketim aşamasında kontrolü ve denetimi;
a) Hava kirliliğine neden olan kurum, kuruluş, konut ve işyerlerini denetlemek, kirleten hakkında cezai işlemlerin yapılmasını sağlamak, kirletmeye neden olan faktörleri kaldırmak için gerekli önlemleri almak/aldırmak.
b) Belediyemiz sınırları içerisinde, ısınma amaçlı katı yakıtları satmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işyeri denetimlerini mevzuat şartlarına uygunluk açısından yapmak ve “Antalya Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi” vermek,
c) Gerçek ve tüzel kişilerin satışını yapmak istediği katı yakıtların; İl Mahalli Çevre Kurul Tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğunu doğrulamak amacı ile gerekli olan laboratuar analizlerini yapmak/yaptırmak ve kriterleri karşılamayan yakıtların mevzuatlar çerçevesinde kullanımdan men edilmesi ve/veya idari yaptırım uygulanması.
ç) Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda Hava Kalitesinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
d) Sabit ve mobil hava kalitesi izleme istasyonu ile hava kalitesi ölçüm parametrelerini izlemek, denetimleri yönlendirmek, sonuçları idarenin bilgisine sunmak, 
e) Katı yakıtlarla ilgili gelen şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek.
5) Hava Kalitesi Kontrol Merkezi Laboratuarı;  
a) Yakıtlarla ilgili mevzuatlarda yapılan değişiklikler çerçevesinde kapsamda değişiklik ve/veya genişletme çalışmalarını standartlara uygun şekilde yürütmek.
b) Laboratuar hizmetlerini, ölçüm ve analiz sonuçlarını zamanında raporlandırmak ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara göndermek,
c) Çevre kirliliği oluşmaması için kontrol ve önlem almak amacıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerden (kurum içi) veya kurum dışından gelen yakıt analizlerini yapmak.
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde “YETERLİLİK BELGESİ” ile Türk Akreditasyon Kurumundan “AKREDİTASYON” belgeleri doğrultusunda faaliyet sürdürmek ve devamlılığını sağlamak.
6) Vektör Kontrol Çalışmaları; 
a) Vektör zararlıları olarak tanımlanan; sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahta kurusu, hamam böceği, fare ve benzeri vektör popülasyonlarının halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için İl sınırları içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütmek.
b) Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç temini,
c) Kentimizde vektör mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapmak ve yürütmek.
7) Deniz Suyu Kalitesi izleme ve değerlendirme çalışmaları;
a) Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde kalan deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yapmak,
b) Sorumluluk alanı içerisinde yer alan deniz suyundan numuneler almak, analiz çalışmalarını takip etmek, ilgili makamlara raporlamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
c) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın görev alanına giren deniz mücavir alanında gemilerden kaynaklanan ve deniz araçlarının neden olduğu kirliliği araştırmak, deniz araçlarını kontrol etmek, deniz kirliliğine sebep olan gemi ve deniz araçları hakkında cezai işlem yürütmek,
ç) Deniz kirliliği konusunda gelen şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek, 
8) Vidanjör Hizmeti; gerçek ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda, atıksu toplama ve taşıma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
9) Sondaj Hizmeti; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular doğrultusunda, su temin kuyusu veya yağmur suyu drenaj kuyusu sondaj çalışmalarını yürütmek.
10) Yüzey Suyu İzleme Çalışmaları; yüzey sularında, kirliliğin tespiti konusunda numune alma ve izleme çalışmalarını gerçekleştirmek.
11) Çevre Eğitimi Çalışmaları; çevre ve çevre kirliliği, kirlilik kaynakları, çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili talep durumunda Eğitim Kurumlarında ve Sivil Toplum Kuruluşlarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek. Çevre Kirliliği ile ilgili görsel yazılı ortamlarda halkın bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek. 
12) Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Kurumumuza verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
13) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarını yapmak veya yaptırmak.
14) İl Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılarak Kurumumuz görüş ve önerilerini sunmak.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Deniz Suyu İş Akış Şeması

Gürültü Kirliliği Önleme İş Akış Şeması

Hava Kalitesi İş Akış Şeması

Sondaj Denetimi Süreci İş Akış Şeması

Vektör Mücadele Süreci İş Akış Süreci

Vidanjör Süreci İş Akış Şeması

Yüzey Suyu Numune Alma Süreci İş Akış Şeması

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Haşere İle İlgili Şikayetim Var. Ne Yapmalıyım ?
Haşere ile ilgili şikayetlerinizi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün 249 52 01 numaralı telefona bildirmeniz yeterlidir.
Isınmak İçin Katı Yakıt Nasıl ve Nereden Temin Edilir ?

İlimiz içinde ısınmak amacı ile hangi tip katı yakıtların temin edilip hangi kritere sahip olanlarının kullanılabileceği Antalya Valiliği Başkanlığında oluşturulan İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarınca belirlenir. Bu kararlar Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün resmi internet sayfasından temin edilebilmektedir.

Bu kapsamda ısınma maksadı ile kendi evinde/işyerinde kullanmak gayesi ile temin edilecek katı yakıtın öncelikli olarak Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği çerçevesinde katı yakıt olarak tanımlanması, İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca öngörülen kriterleri sağlıyor olması şartını sağlaması gereklidir.

Buradan hareketle Katı Yakıt Satış İzin Belgesi sahibi işletmelerden satın alınan Antalya Büyükşehir Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarınca verilmiş Kömür Deney Raporlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi UYGUNLUK BELGESİ olan Katı Yakıtların (kömürlerin) kullanılması ve/veya depolanması gereklidir.

Aksi durumda 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanıp bahis konusu yakıta el konulacaktır.

Deniz Kirliliği İle İlgili Şikayetlerimi Nereye Bildirmeliyim ?
Deniz Kirliliği ile ilgili şikayetlerinizi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün 249 52 00 numaralı telefona bildirmeniz yeterlidir.
Canlı Müzik İzin Belgesinde Yetkili Kurum Neresidir ?
Canlı Müzik İzin Belgesinin alınması kapsamında başvurularınızı işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığınız Belediye Başkanlığının ruhsat servisine yapmanız gerekmektedir.
Gürültü Konulu Şikayetlerde Yetkili Mercii Neresidir ?
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamına giren eğlence yerleri vb. gürültü kaynakları ile ilgili şikayetleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir.
Vidanjör Çekimi hizmetinden nasıl yararlanabilirim ?
Antalya Büyükşehir Belediyesi web sayfasından e-market vidanjör hizmetleri bölümü seçilip kredi kartıyla ödeme yapılarak veya Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne gelerek müracaat edilerek vidanjör hizmetinden yararlanılabilir.
Üst Katta Oturan Komşunuzdan Evinize Gelen Su Akıntısı Şikayetini Nereye Bildirebilirim ?
Üst katta oturan komşunuzdan evinize gelen su akıntısı (mutfak, banyo, tuvalet, vb.) problemini çözmek için bağlı bulunduğunuz İlçe Belediyesine başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Hava kirliliğinin önlenmesi için Belediyenin yaptığı faaliyetler nelerdir? Belediye kömür kalitesi ile ilgili olarak ne tip faaliyetler yapmaktadır?
Söz konusu kirlilik kaynağı olan kömür tüketimi ve kömürün il içine girişine ilgili olarak Belediyemizin bünyesinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde etkin olarak kontrol ve denetimi yapılmaktadır. Fakat geçmiş yıllarda da yapılan Valilik Makamının Başkanlığında toplanan Katı Yakıtların Kriterlerinin belirlendiği Mahalli Çevre Kurulunca 29/07/2010 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin Kuru Bazda Kömür Kalorifik Değerinin 7400 kalori olması konusunda bildirimde bulunmuş fakat MÇK yetkilileri bunun yerine ısrarla yerli linyit kuru bazda 5500 kalorilik kalitesi düşük kömürün Antalya ili mücavir alanı içine sokulup kullanımının uygun kılınması sağlanmıştır.
Canlı müzik iznini nasıl alabilirim?
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği ve 15.07.2010 tarih ve 2010/10 sayılı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gürültü konusunda ön yeterlik yeterlik almış kurum ve kuruluşlara, formatı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporunu hazırlattıktan sonra, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek uygun görüşe dayanarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili kurum tarafından canlı müzik izni verilecektir.
Komşumun evcil hayvanın gürültüsünden rahatsızım, bu rahatsızlık gürültü yönetmeliği kapsamında mıdır?
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin kapsam başlıklı 2 nci maddesinin (2) nci bendinde “bu yönetmelik kişinin kendisinden dolayı maruz kaldığı gürültüyü, 26 ncı maddede belirtilen ev faaliyetleri dışındaki gürültüler ile komşuların oluşturduğu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyü, ulaşım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültüyü kapsamaz” hükmü bulunmaktadır. Ek olarak tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde “ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü: konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı,” olarak tanımlanmış olup yönetmelik kapsamı dışındadır.
Kimler Nasıl Katı Yakıt Satıcısı Olur ?
Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince katı yakıt satışı yapabilecek kurum ve kuruluşları belirleyip bu kuruluşlara ilgili Katı Yakıt Satış İzin Belgesini verme hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatlarına verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak bilgi ve belge almak için Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü aramak gereklidir.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü - Broşürler

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Stratejik Gürültü Haritası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritası Akşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritası Gag

Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritası Gece

Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritası Gündüz

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
Antalya İli Gürültü Eylem Planı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı (Onay tarihi:30/09/2019) için tıklayınız.

Seçilen Gürültü Azaltım Senaryolarının Teknik Açıklaması için tıklayınız.

Sessiz Alanlar için tıklayınız.

Antalya İli Gürültü Eylem Planı Anket Çalışması Raporu için tıklayınız.