Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Haşim İşcan Mh. Atatürk Cd. Hamdi Akıltopu İş Merkezi No: 39 Kat: 4-5 ANTALYA

Telefon

(0 242) 247 07 84

Faks

(0 242) 247 07 79

Birim Yöneticisi

Süleyman KOCABAŞ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 6360 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, Deprem ve Afet master planı hazırlamak, deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek, 
b) Deprem ve Afet Master planı kapsamında tespit edilecek risk tanımlı alanlarda kentsel müdahale biçimleri belirlemek, müdahale biçimine göre her ölçekte risk, sakınım ve her ölçekte imar planlarını yapmak,
c) Deprem ve Afet Master Plan kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Afet ve Risk Yönetim stratejisi ve eylem planlarını belirlemek, bu eylem planlarının uygulanması için Valilik, ilçe belediyeleri ve AFKOM vb. gibi kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
ç)  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında Kanunda tanımlanmş “riskli alan”ları tespit ederek ilgili Bakanlığa bildirmek, her ölçekte imar planlarını yapmak, revize etmek; İmar planlarında “rezerv alan” belirlemek; İlgili kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen “riskli yapı” tespitine ilişkin dosyaları değerlendirmek, ilgili kurumlara bildirmek; İlgili Bakanlıkça tespit edilen “riskli alan”, “rezerv yapı alanı” gibi alanları imar planları yok ise imar planlarına işlemek; dönüştürülecek alanların ilgili yönetmelik uyarınca işlemlerinin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,
d) İmar  planları, kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma ya da yerleşim alanları için jeolojik,  jeofizik,  jeoteknik,  jeomorfolojik açıdan gerekli olan rapor ve haritaları yapmak veya yaptırmak, afet ve depremsellik durumlarını ortaya koymak.
e) Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
f) Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,
g) Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
ğ) Antalya üst traverten platosunda bulunan düdenlerin mutlak koruma alanlarında imar planı kapsamında gerekli önlemleri almak,
h) Görev, yetki ve sorumluluk alanı içersine giren konularda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri tabanının oluşturulması, sayısallaştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
ı) Görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde panel, bilgi şöleni, konferans, seminer v.b etkinlikler düzenlemek,
i) Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
j) Topoğrafik eğim analizlerini yapmak veya yaptırmak,
k) İmar planlarına esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik açıdan yerleşime uygunluk rapor ve haritalarını yapmak veya yaptırmak.
l) Büyükşehir Belediyemiz Afet Koordinasyon Merkezi ile koordineli çalışmak ve çalışmalarına destek veri üretimini sağlamak.
m) Bütün görevleri gerçekleştirebilmek için gerekli müşavirlik, hizmet alımı, ihale işlemlerini yapmak ve neticelendirmek,
n) Daire Başkanlığınca ve Belediye Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzer
görevleri ifa etmektir.

Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü - Broşürler