Gelir Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 07

Faks

(0 242) 249 51 15

Birim Yöneticisi

Fuat PINAR (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Gelir Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;
a) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuatlar  çerçevesinde Belediye Birimlerince tarh, tebliğ ve tahakkuku gerçekleştirilen belediye gelirlerinin tahsil ve takip işlemlerinin yapılması, 
b) Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilinin izlenmesi, 
c) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kalan vergi, resim ve harçların ücretlerinin düzeltilmesi işlemleri (terkin-red)
ç) Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaşmasını sağlamak,
d) Yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak,
e) Tahsil safhasındaki alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi,
f) Hasar bedelleri ve para cezalarının tahsilini sağlamak,
g) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki İcra Müdürlükleri ile Antalya Mahkemeleri’nde yapılan satışlara tellallık vermek ve Belediye Tellallık harcının tahakkuk ve takibini yapmak ve hizmeti tahsil aşamasına getirmek,
ğ) Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı servis sorumluları aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek,
h) Müdürlüğüne bağlı servisler arasında koordinasyonu sağlayarak planlı ve programlı şekilde çalışmalarını denetlemek
ı) İlçe Belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşların Belediyemize vereceği payların veya Belediyemizce başka kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılacak payların, ilgili yasal mevzuatı gereğince tahakkuklarının yapılması, hesaplarının incelenmesi ve takibi kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
i) Tahsilât ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolleri yaparak günlük olarak muhasebe servisine vermek,
j) Yapılan tahsilâtları gün sonunda toplanan paraları bankaya teslim etmek,
k) Mesai saatleri içinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildar arası görev bölümünü sağlamak, 
l) Belediye alacakları tahsilinde kullanılan makbuz ve alındı makbuz, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilât bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek,
m) Matbaaca bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek,
n) Borçlarını rızaen ödemeyen borçlulara ödeme emri tebliğ etmek, ödeme emrine rağmen borçlarını ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ilgili hükümleri doğrultusunda kovuşturma işlemleri yapmak (Mal varlığı- Haciz-Satış)
o) Haciz varakaları düzenlemek ve sonuçlandırmak,
ö) Çeşitli nedenlerle fazla ödemede bulunmuş yükümlülerin başvuruları üzerine kayıtlarını inceleyerek fazla ödenmiş bulunan miktarların ilgililere iadesi için gerekli işlemleri yapmak
p) Her mali yılın sonunda ertesi seneye devrolunan bakiyenin döküm cetvellerini hazırlamak ve muhafazasını yapmak,
r) Takvim yılı sonu itibariyle zamanaşımına uğrayacak borçlu mükelleflerin vergi, resim ve harçların V.U.K ‘un 102. maddesi gereği ilanen tebliği işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
s) Gelir Şube Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Mali Hizmetler Dairesi Başkanı’na karşı sorumlu olup, Başkanlık tarafından Mali konularda verilen diğer görevleri yapmak,

Gelir Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Gelir Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Gelir Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Gelir Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Gelir Şube Müdürlüğü - Broşürler

Gelir Şube Müdürlüğü
Organizasyon Şeması


Gelir Şube Müdürlüğü
Birimler

Gelir Şube Müdürlüğü
Konsept