Harita Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 241 83 46

Faks

(0 242) 243 06 28

Birim Yöneticisi

Arif Önder GACEMER (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Harita Şube Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde; 
a) Harita ve İmar hizmetlerinde İlçe Belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak 
b) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlar içerisindeki Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği doğrultusunda, İmar planlarının oluşturulabilmesi için gerekli olan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli halihazır harita yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Hazırlanan imar planlarının mekana yansıması amacıyla gerekli olan parselasyon planlarının yapılması. Parselasyon planlarıyla oluşan imar parselleri üzerine yapılacak olan binaların kitle aplikasyonunun takibi ve de söz konusu binalara, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zemin üstü kotunun verilmesi ve de bu işlemlerin takibi ile kontrolü yapmak. 
c) Belediyemiz yetki alanlarında İlgili Müdürlüklerce sürdürülmekte olan çalışmalar kapsamında ilgili müdürlükçe talep edilen her türlü plankote, aplikasyon, ölçüm, detay alım ve mülkiyet taraması işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Antalya’nın bir deniz şehir olması sebebiyle ilgili birimlerden talep gelmesi halinde deniz dibi haritalarını yapmak veya yaptırmak. 
ç) 1.Hukuk Müşavirliği’nin kesintisiz olarak girdiği tüm davalarda Harita Şube Müdürlüğü görüş bildirmekte ve de özel ve tüzel kişilerce Belediyemiz aleyhine açılan tüm imar uygulamaları davalarına gerekli alan tespitleri ile savunmalara yararlı olacak bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak. 
d) Müdürlük uygulamalarında 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16, l8, 19 ve 45 nci maddelerini 2981, 3299 ve 3366 sayılı İmar Affı Yasaları uygulamak. 
e) Üretilen her türlü haritayı usulüne uygun olarak arşivler, ilgili birimlerin kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın hizmetine sunar.
f) Müdürlüğümüzce ücret karşılığı verilecek hizmetlerin fiyatlarını tespit eder ve bu fiyatlandırmayı Belediye Meclisine sunar; meclisçe onaylanacak ücret tarifesi doğrultusunda uygulama yapmak. 
g) Coğrafi Bilgi Sistemine altlık oluşturabilecek verileri üreterek bilgi paylaşımında bulunmak. 
ğ) Belediyeye bağlı ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından yapılan, bilgi edinmek amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek. Kamu kurum ve kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin ihtiyaç duyduğu hususlarında bilgi ve teknik destek vermek. 
h) İlçe Belediyelerinin tasarrufundaki yerlerde, imar planlarıyla parselasyonu yapılamamış imar adalarının içerisindeki parsellerin, ne şekilde oluşacağına dair, ilçe belediyesince hazırlanmış parselasyon planlarını ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyonları yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kontrol ederek parselasyon işlemi Belediye encümenine gitmeden önce alınacak olan Harita Komisyon Raporu için Komisyon oluşturmak. 
ı) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü projelere altlık olacak şekilde kırmızı kot çalışması yapmak veya yaptırmak.

Harita Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Harita Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Harita Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İmar Uygulamaları Süreci İş Akış Şeması

Kamulaştırma Süreci İş Akış Şeması

Kontrol Süreci İş Akış Şeması

Aplikasyon ve Röleve İş Akış Şeması

Harita Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Harita Şube Müdürlüğü - Broşürler