İç Denetim Birimi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Etiler Mah. 829.sok. A Plaza No:3 40-41-42 Muratpaşa/ ANTALYA

Telefon

0 (242) 248 88 06 - 247 10 92

Faks

0 (242) 247 50 19

Birim Yöneticisi

Sabri AKTAŞ (İç Denetim Birimi Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

GENEL BİLGİ:

     5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır.

     Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

     Bu doğrultuda üst yöneticiye doğrudan bağlı iç denetim birimi kurulmuş olup,  halen ataması yapılan dört iç denetçi görev yapmaktadır.İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Sabri AKTAŞ

Süleyman ÖNER

Nurdoğan ÜNAL

Turan YILMAZ

Mehmet KARADUMAN


İç denetim birimi başkanlığının görevleri:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.İç denetim birimi başkanlığının yetkileri:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.İç denetim birimi başkanlığının sorumlulukları:

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

      

İç Denetim Birimi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İç Denetim Birimi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

İç Denetim Birimi Başkanlığı
İş süreçleri

İç Denetim İş Akış Şeması

Danışmanlık Faaliyeti İş Akış Şeması

İç Denetim Birimi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

İç Denetim Birimi Başkanlığı - Broşürler