İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 32 - 0 537 950 78 29 (Watsapp İhbar Hattı)

Faks

(0 242) 249 51 15

Birim Yöneticisi

Tuncay AKALAN (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

İlan ve Reklâm Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 
a) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan İlan ve Reklâm Vergisi ile mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerini yapmak,
b) İlan ve Reklâm Vergisi’ne ait haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını çıkarmak,
c) Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek,
ç) İlan Reklâm Vergisi ve Eğlence Vergisi’ne ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, 
d) Terkini ya da reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzeltilmesi,
e) Kent ve Kent Esnafı ile ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak,
f) Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu beyanları incelemek noksan görülen hususlarla ilgili gerekli yazışmalar yapılarak gelir kaybını önlemek.
g) Biletle girilen eğlence yerleri ile ilgili biletlerin mühürlenmesini sağlamak,
ğ) Eğlence Vergisi’ne ait gelir kaybını önleme amacı ile gerekli tedbirleri almak,
h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan Belediyemiz vergilerinden Yangın Sigorta Vergisi ile Eğlence Vergisi’ne ait mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak,
ı) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu doğrultusunda Belediyemiz gelirleri içerisinde yer alan vergi, resim, harç, paylar ile ücrete tabi işlerden dolayı kurum, kuruluş ve kişilerle ilgili tebligatların tebligat kanunu uyarınca muhatabına tebliğ edilmesini sağlamak, diğer servislerce düzenlenmiş olan ihbarnamelerin dağıtımını yapmak,
i) Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları dâhilinde cadde ve bulvarlardaki reklâm materyallerini ve yön levhalarını yerinde incelemek, kayıt dışı olan mükelleflerin kayıt altına alınarak, İlan Reklâm Vergisi ve Eğlence Vergisi’nin ödenmesini sağlamak,
j) İlan Reklâm ve Tanıtım Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapmak,
k) İlan Reklâm ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda denetim ekiplerine talimat vererek, görsel kirlilik yaratan tabelalar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
l) Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve meydanlar üzerindeki vergi kaçaklarının önlenmesi için denetim ve kontrol yapmak, vergi taramaları sonrası eksik ve noksan vergi bildiriminde bulunanlar hakkında tutanak tutmak,
m) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?
- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.
- Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan İlan Reklam Vergisini vermekle yükümlü mükelleflerimiz Belediyemizin İlan ve Reklam Şube Müdürlüğüne başvurarak veya https://ebelediye.antalya.bel.tr/webportal/index.php adresine e-beyanname sistemini kullanarak beyannamelerini verebilirler.
- İlan Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.
İlan Reklam Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir?
- İlan Reklam Vergisi Beyan Dönemi her yıl 01 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasındadır.
- Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.
- İlan ve reklam işinin bu işi mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise; ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’inci günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.
İlan ve Reklam Vergisi beyannamesi verilmez ise cezai yaptırım ne olur?
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 (g) ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.
İlan Reklam Vergilerinde vergilendirme dönemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Örneğin Temmuz ayında reklam faaliyeti gerçekleştiren bir mükellefin İlan Reklam Vergi mükellefiyeti hangi dönemleri kapsar ?
Sabit ilan ve reklamların (her çeşit levha, yazı, resim, araç üzeri vb. reklamlar) süresi 6 aydan, geçici reklam (bez afişler) unsurlarında ise; reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır. Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen reklam unsurlarının vergilendirme dönemi 1 Temmuz - 31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır. Ayrıca Temmuz ayı öncesi gerçekleştirilen bütün reklam unsurlarının vergi dönemi 1 Ocak - 31 Aralık tarihlerini kapsayacaktır.
Reklam unsurunun ölçüsü 2.15 m2 vergi tarhiyatı yapılırken 2.50 m2 olarak hesaplandığının farkına vardım. Nedenini öğrenebilir miyim ?
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15(a) maddesi gereğince metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.
Reklam unsurunun yerinden kaldırılması durumunda nasıl bir prosedür izlenmesi gerekmektedir ?
Reklam unsurunuzu yılsonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için beyan döneminde beyanname vermemeniz yeterlidir.
01 Ocak - 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01 Ocak - 01 Temmuz) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak - 31 Aralık) vergilendirilmektedir.
1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında ve mülkiyetinde olan yerlerde stant açma, materyal dağıtımı ve reklam görseli kapsamında faaliyetlerde bulunmak istiyorum. Hangi prosedürü izlememiz gerekiyor ?
Reklam faaliyetini yapacağınız yer Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ise Zabıta Dairesi Başkanlığına, izin başvurusu yapılması gerekmektedir. İzin alınmasına müteakip tahakkuk ve tahsilat işlemleri için İlan ve Reklam Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.
İzin işlemleri için Zabıta Dairesi Başkanlığının 0242 249 50 70 no’lu telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.
Tahakkuk ve tahsilat işlemleri için İlan ve Reklam Şube Müdürlüğünün 0242 249 51 07 - 0242 249 51 33 numaralı telefonlarından bilgi alabilirsiniz.
Araç üzeri reklam vergileri hakkında bilgi verebilir misiniz ?
Toplu taşıma araçlarından; ticari minibüsler, ticari taksiler, taksi - dolmuşlar ile her türlü servis taşımacılığı yapan araçlardaki reklam uygulamaları yapılmadan önce mutlaka Ulaşım Dairesi Başkanlığından izin alınması gerekmektedir.
Alınacak izinden sonra İlan reklam vergisi bedeli İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’ne beyanname ile bildirilecek ve yatırılacaktır. Genel Beyanname verme dönemi, 1-31 Ocak tarihleri arasıdır. Yıl içinde yapılan ilan-reklamlarda ise ilan-reklamın mükellefçe yapılması halinde yapılmasından önce, bu işi mutat meslek olarak ifa edenlerce (reklam şirketleri) yapılması durumunda yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadardır.
İzin işlemleri için Ulaşım Dairesi Başkanlığından 0242 321 84 88-89 no’lu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.
Tarh - tahakkuk işlemleri için İlan ve reklam şube Müdürlüğünün 0242 249 51 07 - 0242 249 51 33 no’lu telefon numarasından bilgi alabilirsiniz. 
Vergi cezalarına uygulanan indirim hakkında bilgi verebilir misiniz?
İndirim hakkı Vergi Usul Kanunun 376. maddesinde düzenlenmiştir. İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde indirimden yararlanmak istenildiğine ilişkin başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru yapılıp vadesinde ödeme yapılırsa; birinci defa Vergi Ziya-ı Cezasının yarısı sonrasında ise üçte biri oranında indirim yapılır. Söz konusu indirimden faydalanmak için Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.
Mükellefimiz ihbarnamenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
başvurarak, uzlaşma talep edebilir.
Uzlaşma, yetkili kişinin imzasını içeren dilekçe ile Gelir Şube Müdürlüğüne yapılır. Uzlaşma talepleri Belediye Uzlaşma Komisyonunca değerlendirilir. Mükellef uzlaşma için komisyonca davet edilir ve komisyon kararları mükellefe yazılı olarak tebliğ edilir.
Vergi cezalarına itiraz hakkında bilgi verebilir misiniz ?
Mükelleflerimiz kendilerine gönderilen her türlü evrak için İlan ve reklam şube Müdürlüğüne itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilip mükelleflere en geç 30 gün içinde bilgi verilir.
Vergi cezalarına dava açma hakkında bilgi verebilir misiniz ?
İdarenin vergilendirme ile ilgili işlemlerine karşı Vergi Mahkemelerinde, diğer işlemlerine karşı ise; İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.İhbarnamelere karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür. 
Müdürlüğünüzün talep, şikayet, öneri ve teşekkür başvuru yolları hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü olarak siz mükelleflerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Bu nedenle hizmetlerimize ilişkin beklenti, görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir.
Hizmetlerimize ilişkin tarafınızdan tespit edilen bir eksiklik veya hata olması halinde durumu aşağıdaki yollardan bize iletebilirsiniz.
Talepleriniz üzerine yaptığımız iyileştirmelerle ilgili size dönüş yapabilmemiz için lütfen ad, soyad, telefon ve elektronik posta bilgilerinizi yazmayı unutmayınız.

Telefon: 0242 249 51 07

E-Mail: ilanreklam@antalya.bel.tr

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü - Broşürler