İmar Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Balbey Mahallesi 433 Sokak No:4 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon

0(242) 247 07 84

Faks

0(242) 247 07 79

Birim Yöneticisi

Tuncay KAYA (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

İmar Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Lejantı, başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge ve bildiriler çerçevesinde olmak üzere;
a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde imar uygulamalarına ilişkin soruları değerlendirme, görüş oluşturma ve uygulama birliğini sağlayıcı imar mevzuatına ilişkin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri (3. ve 6. Maddeleri) gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ni hazırlamak ve meclise sunmak, yönetmelik onaylandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapmak.
b) Belediyemiz yatırım programında bulunan projelerle ilgili, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunun 7. Maddesi (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanunun 26. Maddesine istinaden; Antalya Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda (mülkiyet, kiralama, tahsis, vb) bulunan alanlardaki yapılacak yapılara inşaat ruhsatı düzenlemek.
c) Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6585 Kanunun 5. Maddesi (7)fıkrasına istinaden; Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek.
d) Belediyemiz yatırım programında bulunan ve inşaatı Belediyemize bağlı ilgili Daire Başkanlıkları tarafından tamamlanarak geçici kabulü yapılan yapılara, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanunu 26. Maddesine istinaden Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.
e) Belediyemizin davaya konu olmuş, İmar Uygulamalarına ilişkin mahkemelik konularına ait ilgili mahkemelere ve Hukuk Müşavirliğinin yaptığı mahkeme savunmalarına esas bilgi ve belgeleri hazırlamak.
f) Mülkiyet ve tasarruf hakkı belediyemize ait olan alanlarla ilgili yasa ve yönetmeliklere istinaden temel ve zemin etüdü raporu hazırlatılması ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu hazırlatmak.
g) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Birimleri tarafından talepleri kendi birimleri tarafından yapılmak ve bedeli kendi bütçeleri tarafından karşılanmak üzere Mülkiyet ve tasarruf hakkı belediyemize ait alanlarda temel ve zemin etüdü ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İmar Planına esas Jeolojik- Jeoteknik etüd raporu hazırlatılması hususunda teknik şartname hazırlamak, işin teknik kontrollüğünü yapmak ve raporları onaylamak.
h) Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08.08.2014 tarih ve 334 sayılı kararı ile; Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 17/ 1 maddesi,  Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 2.06 maddesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10.,27. Ve 34. Maddeleri doğrultusunda “görev ve yetkilerinin genişletilerek” 19 ilçe sınırlarını kapsayan “Kent Estetik Kurulu” oluşturulması kararı alınmış olu; söz konusu karar gereği, Daire Başkanlığı ve Müdürlük düzeyinde kurulan Kent Estetiği Kurulu toplantılarını koordine etmek, sekretaryasını yürütmek, daire başkanıdüzeyinde kurul üyeliği yapmak, görüşülecek konuları hazırlamak, bilgi vermek ve karara bağlanmasını sağlamak.
i) Müdürlüğümüzce ücret karşılığı verilecek hizmetlerin fiyatlarının tespit etmek ve bu fiyatlandırmayı Belediye Meclisine sunmak; meclisçe onaylanacak ücret tarifesi doğrultusunda uygulama yapmak.
j) Belediyemize bağlı ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından yapılan, bilgi edinmek amaçlı başvurulara ilgili mevzuata belirtilen süreçler içerisinde işlem yaparak bilgi vermek.
k) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediyelerinin ihtiyaç duyduğu hususlarda bilgi ve teknik destek vermek.
l) Belediyemiz tasarrufundaki ruhsatı tarafımızca verilmiş alanlarda, inşaatına başlanmadan önce, ruhsatlı projesine uygun olarak Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde aplikasyon yapmak ve onaylamak.
m) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/z maddesine göre afet riski veya can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bölgelerde gerekli önlemler almak.
n) İlgili yasa ve yönetmelikler kapsamında  Teknik Komisyonlarda görev ve sorumluluk almak.
  

İmar Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İmar Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

4208 sayılı yapı denetimi hakkında kanun kapsamında yapı ruhsatı düzenlenen binalar içingerekli olan evraklar

Yapı kullanma izin belgesi için gerekli olan belgeler

İnşaat ruhsatı için istenen belgeler

Yapı kullanma izin belgesi için gerekli olan evraklar(Yapı Denetimli Binalar)

İmar Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

3621 Sayılı Kıyı Kanunu Süreci İş Akış Şeması

Kaçak Yapılar Süreci İş Akış Şeması

Kurul Toplantıları Süreci İş Akış Şeması

Proje Süreci İş Akış Şeması

Yapı Kullanma İzni Süreci İş Akış Şeması

Yapı Ruhsatı Süreci İş Akış Şeması

Zemin Etüdü Süreci İş Akış Şeması

İmar Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

İmar Şube Müdürlüğü - Broşürler