İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 00

Faks

(0 242) 243 06 28

Birim Yöneticisi

Hüsamettin ELMAS (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu, 6360 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili yönetmelik, tüzük, genelge ile içtihatlar doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde görevleri şunlardır:

 a) 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan ve Plan Revizyonlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamının onayına sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce karara bağlandıktan sonra dağıtımının yapılmasını sağlamak, 
b) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve plan revizyonlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamının onayına sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlandıktan sonra dağıtımının yapılmasını sağlamak, c) İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Tadilatlarını Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamının onayına sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce karara bağlandıktan sonra imzalayarak ilçesine iletilmesini sağlamak, 
ç) İlçe Belediyelerinden gelen parselasyon planlarını ve uygulamaya ilişkin dosyaları harita komisyonu raporu ile birlikte karar alınmak üzere Encümene sunmak, karara bağlandıktan sonra gereği için ilgili İlçesine iletilmesini sağlamak, 
d) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Kentsel, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları yapmak, yaptırmak ve onaylanmasından sonra dağıtımının yapılmasını sağlamak 
e) Gerekli hallerde Belediyemiz yatırımlarına ilişkin her ölçekte imar planlarını hazırlamak/ hazırlatmak, imar çaplarını düzenlemek. 
f) Hâlihazır harita üretimini sağlamak, gerekli hallerde proje alanlarında arazi ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

İmar plan tadilat teklif dosyalarına ilişkin kurumumuza teslim edilecek dosya tipleri ve klasör formatı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulu Yönetmeliği

3030 Sayılı Kanun Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği

İmar plan tadilat teklif dosyalarına ilişkin kurumumuza teslim edilecek dosya tipleri ve klasör formatı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Broşürler