İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 60

Faks

(0 242) 249 52 65

Birim Yöneticisi

Mehmet KESKİN (Daire Başkanı V.)

Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:  
a) Büyükşehir Belediyesi Memur ve İşçi kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve uygulama için Belediye Meclisine sunmak,
b) Belediyenin hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini stratejik plana uygun olmak kaydı ile kısa ve uzun vadeli olarak tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
c) Belediye birimleri arasındaki personel işlerinin belli esaslar dahilinde mevzuata uygun ve her birimde aynı şekilde yapılmasını sağlamak,
ç) Personel mevzuatı ile ilgili değişiklikleri ve uygulamaları izlemek, belediye haricindeki kuruluşlarla bilgi ve tatbikat konularında birlikte hareket işlerliğini tesis etmek,
d) Atama, Asalet tasdiki, Emekli, İstifa ve nakil giden personel dosyalarının arşiv kaydının yapılması ile ilgili işlemleri yapmak,
e) Personelin izin, istirahat vb. durumları ile ilgili hizmetleri yürütmek,
f) Personel hareketleri ile ilgili olarak aylık ve yıllık olmak üzere istatistiki bilgileri düzenlemek,
g) Tüm emekli işlemlerini yürütmek ve takip etmek,
ğ) Personelin sigorta ve askerlikte geçen hizmetlerinin değerlendirilebilmesi bakımından borçlanma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
h) Tazminat ve yan ödemelerle ilgili yenilikleri takip etmek ve yasalara uygun olarak hazırlanıp sağlıklı bir şekilde tatbik edilmesini sağlamak,
ı) Özlük sicil dosyalarını muntazam bir şekilde düzenlemek ve içindeki bölümlerin noksansız tanzimini sağlamak,
i) Personel derece ve kademe terfileri ile ilgili işlemleri, mevzuat hükümlerine göre zamanında yerine getirmek, Belediyeden ayrılan personelin nakil işlemlerini yürütmek, disiplin ve diğer cezai işlemlerin takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak ve cezaların ilgilere duyurulmasını temin etmek,
j) Belediye personelinin bütçe çalışmalarını yapmak, İşçi sendika faaliyetlerini yakından izleyip, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak,
k) 657 sayılı Devlet Memurları yasası ve 4857 sayılı İş Yasası ile 5393 sayılı Belediye Yasasına tabi olarak belediyemizde istihdam olunan memur, işçi ve sözleşmeli personelin şubelerinden alınan yardımcı bilgi ve belgelere dayanılarak özlük haklarına ilişkin tahakkuklarının hazırlanması, işleme konulması ve ödemeye esas olmak üzere, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
l) Belediye personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
m) Belediyemizde mevzuat dahilinde staj yapacak olan orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
n) Belediye bünyesinde çalışan 657 sayılı yasaya tabi memur ve sözleşmeli personel ile 4857 sayılı yasaya tabi işçi personellerin 5018 sayılı yasaya göre verilecek destek hizmeti yürütme yetkisine dayanarak mutat hale gelmiş aylık özlük alacaklarının tahakkuku ve sosyal güvenlik işlemlerinin yapılması, konuyla ilgili olarak mevzuatın takip edilmesi,
o) Maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin puantaj, icra, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik pirimi vb. işlemleri kontrol ederek elektronik ortamda kayıtlarını yapmak.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Belediyemiz bünyesinde boş bir kadroya naklen veya açıktan atanmak isteyenler ne yapmalıdır?
Nakil gelecek veya açıktan atanacak vatandaş hangi kurumda çalışmakta olduğunu, derece, kademe, öğrenim bilgilerini gösterir ıslak imzalı dilekçesini Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na bırakır. Durumuna uygun boş kadro bulunması ve Başkanlık makamının onayından sonra gerekli işlemler başlatılır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Broşürler