İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 07220 ANTALYA

Telefon

(0 242) 227 87 00 - 227 87 01

Faks

(0 242) 227 00 32

Birim Yöneticisi

Ahmet KISA (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevleri;  
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini Sağlık İl Müdürlüğünden ilk yardımcı kimlik kartı olan müdahale personelince yapılmasını sağlamak,
c) Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapacak personelin yetkilendirilmesini (Dalgıç kadrosunu oluşturulması) sağlamak,
ç) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine katılabilmek için yeterli özel araç-gereç ve teçhizatın teminini sağlamak,
f) İl sınırları dışındaki olaylara ivedilikle müdahale için üst yönetimden izin almak,
g) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, 
ğ) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri tespit ederek ilgili kuruluşlara (ASAT)  bildirerek yaptırmak ve çalışır durumda olmalarını için periyodik kontrollerini sağlamak, 
h) 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri ivedi bir şekilde sevk etmek, müdahale edilen olaylar hakkında gerekli raporları tanzim etmek, çağrı alan santralistlerin yabancı dil bilmesine özen göstermek,
ı) Bağlı itfaiye istasyonlarındaki personelin; günlük, aylık, yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve bu planlara göre hizmet içi eğitimlerini yaptırmak,
i) Bağlı itfaiye istasyonları ve paydaşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
j) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile işbirliği sağlamak ve gerektiğinde bu kuruluşları yardıma çağırmak, sevk ve idare etmek,
k) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlemek ve dijital verileri toplamak,
l) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapmak,
m) Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere imkanlar nispetinde staj yapma imkanı sağlamak. Staj yapan öğrencilere, yasalar çerçevesinde ve imkanlar dahilinde ücret ödenebilir.
n) İtfaiye personelinin temel ve iç hizmet eğitimlerini yapmak,
o) 17/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan,           09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,
ö) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü izinleri vermek,
p) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde; İmar Planlarına göre, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar yapmak,
r) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak. Halkın yangın güvenliği bilincine kavuşturulabilmesi için yazılı ilan ve broşürler hazırlamak ayrıca görsel programlar düzenlemek,
s) İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda eğitim desteği sağlamak,
ş) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında Daire Başkanlığınca yetki verilen firmalara temizlettirmek, Halkı baca yangınları ve önlemleri konusunda bilgilendirmek, Baca Temizleyen kuruluşları denetlemek,
t) Kurum veya kişilerden gelen, binaların yangın güvenlik sistemlerini gösteren projeleri inceleyerek görüş bildirmek,
u) Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, Ulusal ve uluslararası uzman kişi ve kuruluşlara işbirliği yapmak,
ü) Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak,
v) Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak,
y) Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere olanaklar ölçüsünde staj yapma imkanı sağlamak. (Staj yapan öğrencilere, yasalar çerçevesinde ve imkanlar dahilinde ücret ödenebilir.)
z) Antalya Büyükşehir Belediyesi içerisinde yapılan, afet yönetiminin temel ilkeleri doğrultusunda; 
    1) Zarar azaltma
    2) Hazırlıklı olma 
    3) Müdahale
    4) İyileştirme, safhalarını içeren çalışmaları koordine etmek,
aa) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliği yapmak ve çalışmalarını koordine etmek,
bb) Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları (seminer, eğitim, tatbikat, broşür, yayın vb.) yapmak,
cc) Afet Koordinasyon Merkezine araç-gereç, ekipman ve malzemeler temin etmek, bakımını yapmak, yaptırmak ve muhafaza edilmesini sağlamak,
çç) Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AFKOM) oluşturulan birimleri gelişen, değişen durumlara uyumlu olmasını sağlamak.
dd) Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te üzerine düşen görevleri yapmak, yaptırmak ve koordine etmek,
ee) Antalya ilinde hazırlanacak olan afet ve ac il durum planlarınn ve tatbikat senaryolarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve işbirliği yapmak,
ff) Antalya ilinde olması muhtemel afetlerde görev alacak personellerin ücretsiz eğitim programlarını düzenlemek. 
gg) Hizmet, Çalışma, Usul ve Esaslar hakkında yönergeler hazırlamak ve Başkanlık ile Belediye Meclisi onayına müteakip uygulamak, uygulatmak,
        ğğ) Personel Özlük İşleri görevlilerinin yerine getirilmesi,
        hh) Daire Başkanlığı adına gelen her türlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere iletmek,
        ıı) Satın alma ve bütçe uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm iş ve yazışmaları yapmak,
        ii) İtfaiye müdürlüklerinin, ilgili müdürlükler ile beraber araç-gereç-malzeme ihtiyaçlarını tespit, temin etmek ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
        jj) İlgili müdürlükler ile beraber  itfaiye hizmet binaları, araç, gereç ve teçhizatın bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
        kk) İtfaiye müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı personel alımını yapmak ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
        ll) Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeleri kayıt altına alıp depolamak, ilgili alt birimlere aktırılması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, 
        mm) Tesisler ve motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak,
        nn) Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl güncellenerek belirlenen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak,
        oo) İç Hizmet Yönergelerini hazırlamak ve Başkanlık onayını müteakip uygulamak,
        öö) Stratejik Planlama’nın yapılmasını ve Performans Programı’nın yürütülmesini ve Faaliyet Raporları’nın hazırlamak,
        pp) TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesini sağlamak,
        rr) Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhunu geliştirmek için sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler için gerekli olan ihtiyaçları karşılamak, 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Afet Bilinci Eğitimi

İş Yeri Açma Ruhsatına İlişkin İtfaiye Uygunluk Raporu

Yangın Güvenlik Eğitimi

Araç ile Su Verme, Araç, Dalgıç Pompa ve Motopomp Kiralama

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Yangına Müdahale Etme ve Söndürme Süreci İş Akış Şeması

Teknik Arama ve Kurtarma Hizmetleri Süreci İş Akış Şeması

Trafik Kazalarına Müdahale Süreci İş Akış Şeması

Ücret Karşılığı Araç Verilmesi Süreci İş Akış Şeması

Kapı Açma Süreci İş Akış Şeması

Yangını Önleme ve Söndürme Eğitimi Süreci İş Akış Şeması

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Süreci İş Akış Şeması

Firmalara Baca Temizliği Yetki Belgesi Verilmesi Süreci İş Akış Şeması

Afet Bilinçlendirme Eğitimi Süreci İş Akış Şeması

Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi Süreci İş Akış Şeması

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

İtfaiye Uygunluk Raporu almak için ne yapmamız gerekiyor?
İlk olarak dilekçe veya Resmi Kurum tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza yazılan yazı ile başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında yanınızda uygunluk raporu alınacak işyerinin m2’sini gösteren evrakı ibraz etmeniz gerekmektedir.
Yangın Güvenliği ve Önlemleri eğitimi almak için ne yapmamız gerekiyor?
Yangın Güvenliği ve Önlemleri eğitimi için gerekli olan bütün bilgiler Belediyemiz web sitesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölümünün içindeki “Başvuru Rehberi”nde bulunmaktadır.
Afet Bilinci Eğitimi almak için ne yapmamız gerekiyor?
Dilekçe veya Resmi Kurum tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza yazılan yazı ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Araç kiralamak ve araç ile su almak için ne yapmamız gerekiyor?
Araç kiralamak ve araç ile su almak için gerekli olan bütün bilgiler Belediyemiz web sitesindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölümünün içindeki “Başvuru Rehberi”nde bulunmaktadır.
Sulama ve yıkama işlemleri için ne yapmamız gerekiyor?
İtfaiye hizmetlerinde sulama ve yıkama işlemleri bulunmamaktadır. Bunun için ilgili ilçe belediyesine başvuru yapmanız uygun olacaktır. 
Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi almış firmalar hangileridir?
Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgeli Firma Listesi için tıklayınız.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı - Broşürler

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Tarihçe

Ateş  var olduğundan bu yana onu kontrol altına alma mücadelesi de var olmuştur.

DÜNYADA İTFAİYECİLİĞİN GELİŞİMİ
1189   İngiltere’de Londra Şehir Meclisinin kararıyla binaların önünde içi su dolu fıçı  konması zorunlu kılındı,

1212 3000 kişinin öldüğü büyük Londra yangını günlerce söndürülemedi.

1633 Tulumba tipli ilk araçlar yangında etkili olamadı.

1666 Büyük Londra Yangını

1680 İlk İtfaiye Birlikleri kurulmaya başlandı. Ahşap binalar yerlerini betonarmeye bıraktı.

1833 Sigorta Şirketlerinin teşvikiyle Teknik düzeyde Londra İtfaiyesi kuruldu.

Dünyada İtfaiye teşkilatlarının kuruluş çalışmaları tarih sırasına göre şöyledir;

Avusturya’da 1685, Paris Fransa (Garda Pompa Teşkilatı)  1714,

Philedelphia ABD 1736, Virginia Avustralya 1782,

Otawa Kanada 1838, Queensland Avustralya 1842, California ABD 1850, Berlin Almanya 1851,  Honolulu Hawai  1851, Stuttgart Almanya 1852, Dublin Kuzey İrlanda 1852, Atlanta ABD 1860, Quebec Kanada 1866, Hong Kong 1868, Standt Munster Almanya 1871, Luisiana ABD 1872, Hamburg Almanya 1872, Calgary Kanada 1885, Mesa – Arizona ABD 1888, Colorada ABD 1902, Luxemburg 1922, Ulan Bator Moğolistan 1922, Miami–Dade Florida ABD 1935 yıllarında tamamlanmıştır.

ÜLKEMİZDE İTFAİYECİLİĞİN GELİŞİMİ

1560 18 Şubat 1560’da Kanun-i Sultan Süleyman’nın Fermanı

1572 1 Haziran 1572’de Sultan  2. Selim’in Fermanı

1579 12 Mart 1579’da Sultan 3.Murat’ın Fermanı

1714 İstanbul’da yangınlar, önceleri Yeniçeriler tarafından söndürülürken, ilk kez  Tophane’de çıkan bir yangına David adlı Fransız  mühendisin yaptığı ilk tulumbayla  müdahale edildi. Yangından sonra 15 kişilik küçük bir takımla ilk yangıncı ekip kuruldu.

1826   Yeniçeri Ocağı lağvedilince “Tulumbacı Ocağı”da kaldırıldı.

1828 “Yangıncı Taburları” ve birkaç yıl sonra Belediyelere bağlı “Daireliler” oluşturuldu.bİstanbul’da çıkan ve binlerce  evi yok eden “Büyük Beyoğlu” ve “Hocapaşa” yangınları meydana geldi.

1874   Tam donanımlı modern “Askeri İtfaiye” kuruldu ve Macaristan’dan gelen “Kont Szechynı Paşa “ dönemi başladı.

1923   1922 Kont Szechynı Paşa’nın vefatından bir yıl sonra 25 Eylül 1923’de sivilleştirilerek “Belediye İtfaiyeleri” dönemi başladı.

1997 74 yıl Müdürlük olarak yürütülen hizmetler 10.10.1997’de “Daire Başkanlığı” na dönüştürüldü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Fermanlar

İTFAİYE İLE İLGİLİ OSMANLI PADİŞAH FERMANLARI
27 Haziran 1672 - Kanuni Sultan Süleyman
Hassa Mimarların başı Sinan’a hüküm ki, Rumeli’den ve sair yerlerden gelip neccariye ve bina ilminden haberleri olmayıp müşarunileyhin marifeti olmadan ellerine arşun alup mi’marlık edip na-ehil olmağla bina eyledikleri evlerin ekseriye ocakları tutuşup ihrak olduğun bildirdiğin ecilden buyurdum ki, Vusul buldukda bu babada mukayyed olup onun gibi bina ve dilgerlik ilminden haberi olmayıp ellerine arşun alup vech-i meşruh üzre mi’marlık eyleyenleri men edip senin ma’rifetin olmadan ol vechiyle na-ehil kimselere mi’marlık etdirmeyesin.

12 Mart 1579 - III. Murat
İstanbul Kadısına Hüküm ki,
İstanbul Arada Sırada Yangınsız Olmuyor .Yangını Çıkar Çıkmaz Önlemek İçin Ne Gerekirse, Herşeyden Mühimdir. İstanbul Ehalisinden Herkes, Evinin Damına Kadar Ulaşacak Bir Merdiven Bulunduracaktır ve Yine Herkes, Evinde Bir Büyük Fıçı Dolusu Su Bulunduracaktır. Bir Yerde Yangın Çıktığı Gibi, Oradan Kimse Kaçmayacaktır. Herkes Adamları ve Komşuları İle, Yeniçeriler ve Sair Halk Yetişinceye Kadar Yangını Söndürmeye Çalışacaktır. Her İki Üç Ayda Bir Bilhassa Yangın Tehlikesine Fazla Maruz Bulunan Yerler Teftiş Edilicektir. Evlerinde Merdivenleri ve Su Dolu Fıçıları Bulunmayanlar Tutulup Subaşıya Teslim Edilicektir ve Cezaya Çarptırılacaktır.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
112 Acil Çağrı Merkezi

Her türlü yangın, kurtarma, doğal afet gibi hallerde vatandaşlarımızın 24 saat kesintisiz hizmetindedir. Antalya’da artık TÜM ACİL ÇAĞRILAR 112 NUMARASINA yapılmaktadır. İtfaiyeye ihtiyacınız olduğu takdirde bize 112 Acil Çağrı Numarasını arayarak ulaşabilirsiniz. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan çağrılara kentimizin 10 ayrı yerinde bulunan istasyonlarımızdan size en yakın olanı en kısa sürede yardımınıza gelecektir.İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Organizasyon Şeması

İftaiye Daire Başkanlığı (AFKOM Koordinatörlüğü) Organizasyon Şeması

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Organizasyon Şeması

Afet Koordinasyon Merkezi Organizsyon Şeması için tıklayınız

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Uluslararası İşbirliği Çalışmalarımız

2016-2017 yıllarında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından Japonya’da düzenlenen; 14 günlük “Ana Afet Risklerinin Azaltılması” konulu eğitime 1, 2 ay süreli “Kurtarma Teknikleri” konulu eğitime 1, 2 ay süreli “Yaşam Alanları ve Konut Bölgelerinin Geliştirilmesi ve Felaketlere Karşı Korunması” konulu eğitime 2, 16 günlük Geniş Alan Yangın Söndürme ve Acil Durum Müdahalesi” konulu eğitime ise 7 kişi, toplamda 11 Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli katılarak  eğitim görme imkanı bulmuştur.