Kararlar Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 97

Faks

(0 242) 249 52 75

Birim Yöneticisi

Zeynel ALTINTAŞ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

 (1) Kararlar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Büyükşehir Belediye Meclisinin ve Büyükşehir Belediye Encümeninin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
b) İlgili mevzuatlar çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin, Mahalli İdareler seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci günkü ilk toplantısı ve her ayın ikinci haftasındaki toplantıları ile olağanüstü meclis toplantılarına ilişkin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
c) Meclis Divanının çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak,
ç) Büyükşehir Belediye Meclisine girmesi gereken ilçe belediye meclis kararları ile Büyükşehir Belediyesi birimlerinden Başkanlık Makamından havaleli gelen tekliflerin gündeme alınarak meclise sunulmasını sağlamak,
d) Belediye meclis gündemlerini hazırlayıp, Belediye Başkanının onayına sunmak, onaylanan gündemin yasal süresi içinde meclis üyelerine bildirilmesini ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulmasını sağlamak,
e) Büyükşehir Belediye Meclisince meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydının yapılmasını sağlamak,
f) Meclis Kararlarının dayanakları ve kanuni gerekçeleri gösterilerek yazılmasını, kontrol edilmesini, Divan Kâtiplerine ve Meclis Başkanına imzalatılmasını sağlamak,
g) Kesinleşen Meclis Kararlarının bir nüshasının Valilik Makamına teslim edilmesini, gereği için kararların muhatabı olan birimlere gönderilmesini ve bir nüshasının da dayanakları ile birlikte arşivlenmesini sağlamak,
ğ) Kesinleşen meclis kararlarının uygun araçlarla halka duyurulmasını sağlamak,
h) Meclis Toplantılarında alınan kararların özetlerinin “Meclis Karar Defteri’ne” yazılmasını sağlamak, 
ı) Meclis üyelerince verilen yazılı ve sözlü önergelerin seyrini takip edip, ilgililere zamanında cevap verilmesini sağlamak,
i) Meclis görüşmelerini deşifre ederek tutanak haline getirmek, divan kâtiplerine ve meclis başkanına imzaya sunmak, 
j) Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı sonucunda çıkan meclis kararlarını, tutanaklarını, komisyon raporlarını ve teklif yazılarını Standart Dosya Planına göre birim arşivinde saklamak, 
k)Başkanlık Makamından Encümene havale edilen tekliflerin ilk incelemesini yaparak,  Belediye Encümen gündemini oluşturmak,
l) Hazırlanan gündemin ekleri ile birlikte encümen üyelerine dağıtılmasını sağlamak,
m) Encümen kararlarının dayanakları ve kanuni gerekçelerinin gösterilerek yazılmasını, Encümen üyelerine imzalatılmasını ve asıl suretlerin arşivlenmesini sağlamak,
n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan ihalelerde; ihale komisyonu olarak toplanan Encümene, satış ve kiralama ihalelerine ilişkin alınacak karar ve tanzim gereken tutanakların, kanun hükümlerine göre düzenlenmesini sağlamak, 
o) Encümen kararlarının ihtiyaca göre çoğaltılıp, “Aslı Gibidir” kaşesi basılıp onaylanmış şekilde, gereği için ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak, 
ö) Encümen toplantılarında alınan kararların özetlerinin, karar numarasına göre sıra ile “Belediye Encümeni Karar Özetleri Defteri’ne” yazmak ve Encümen üyelerine imzalatılmasını sağlamak, 
p) Encümen ve ihale kararlarının ilgili mevzuatlar kapsamında arşivlenmesini sağlamak, 
r)Mevzuat kapsamında verilen diğer emirleri yerine getirmek.
 (2) Kararlar Şube Müdürlüğünün görevleri, “Meclis Kararları Şefliği” ve “Encümen Kararları Şefliği” tarafından yürütülecektir.


Kararlar Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kararlar Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kararlar Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Meclis Kararları/Tutanakları Süreci İş Akış Şeması

Encümen Kararları Süreci İş Akış Şeması

Kararlar Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Kararlar Şube Müdürlüğü - Broşürler