Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Balbey Mahallesi 433 Sokak No:4 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon

0 (242) 247 07 84

Faks

(0 242) 247 07 79

Birim Yöneticisi

Barış SOYKAM (Daire Başkanı )

Görev ve Sorumluluklar

Kent Estetiği Dairesi Başkanının, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olmak üzere ilgili diğer kanun, yönetmelik, tüzük, genelge ile içtihatlar doğrultusunda görevleri şunlardır:
a) 6360 sayılı kanun kapsamında 1/25.000 ölçekli İmar Planlarını genel sınırlar dahilinde bütüncül ya da gerekli görüldüğü halde etaplar halinde hazırlamak veya hazırlatmak, meclise sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasından sonra imzalayarak dağıtımını yapmak,
b) 1/25.000 ölçekli İmar Planları ana kullanım kararlarını değiştirici nitelikleri içeren 1/25000 ölçekli imar planı değişikliklerini hazırlamak veya hazırlatmak, meclise sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasından sonra imzalayarak dağıtımını yapmak,
c) 1/25.000 ölçekli İmar Planlarında belirlenmiş özel proje alanı, kentsel dönüşüm, iyileştirme, rezerv ve riskli alanlar ile 1/5000 ölçekli planı bulunmayan alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve revizyonunu hazırlamak veya hazırlatmak, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenmesini sağlamak, onaylanmak üzere Büyükşehir Meclisine sunmak, alınan meclis kararlarının ilan ve askılarını yapmak ve eklerinin ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,
ç) Özel proje alanı, kentsel dönüşüm, iyileştirme, rezerv, yenileme ve riskli alan olarak belirlenen alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve kentsel tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, meclise sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasından sonra imzalayarak dağıtımını yapmak,
d) Deprem ve Afet Master Planı hazırlamak, plana altlık oluşturacak her türlü etüt, harita, plana proje yapmak, yaptırmak; plan kapsamında müdahale biçimlerini belirlemek ve her ölçekte risk, sakınım ve imar planları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak,
e) Sağlıklı kent ve engelsiz kent kavramları ve hedefleri doğrultusunda kentsel iyileştirmeye yönelik projeler ve gerekli yasal düzenlemeleri oluşturmak. 
f) Coğrafi bilgi sistemi ve kent bilgi sisteminin oluşturulması ve sistemin devamlılığının sağlanabilmesi için ilgili birimlere katkı sağlamak,
g) Afete dirençli bir kent ve nitelikli sürdürülebilir kentsel alanlar elde etmeye yönelik olarak kentsel dönüşüm alanları, yenileme alanları ve riskli alanlar tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak, ilgili bakanlıklara teklif sunmak,  
ğ) Daire Başkanlığı çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla gerekli olan mal ve hizmetin temin edilmesini sağlamak.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı - Broşürler