Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Balbey Mahallesi 433 Sokak No:4 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon

0(242) 247 07 84

Faks

0(242) 247 07 79

Birim Yöneticisi

Süleyman KOCABAŞ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, her türlü sit alanı ve afet riski taşıyan alanlar dışında kalan mülkiyet sorunlu, gecekondu, kaçak, niteliksiz, sağlıksız yapılaşmalar nedeniyle yaşam ve mekân kalitesi düşük kentsel alanları tespit etmek, kentsel dönüşüm alanı ilanı için ilgili bakanlığa teklif sunmak, 
b) Tespit edilen alanların ekonomik, sosyal, çevresel analizlerinin yapılması, içsel, dışsal dinamiklerinin belirlenmesi, kurumsal verilerinin elde edilmesi ve gerektiğinde yasal hak sahipliliği çalışmalarını yapmak, 
c) Tespit edilen alanların çağdaş ve sürdürülebilir kent parçası haline getirilmesi için uygulanacak stratejileri belirlemek, (kentsel dönüşüm, kentsel iyileştirme, kentsel yenileme, kentsel bezeme, kentsel yeniden yerleştirme, kentsel canlandırma, kentsel sağlıklaştırma, kentsel güçlendirme vb. )
ç) Uygulama Stratejisi belirlenen alanda, projeden etkilenecek paydaşları belirlemek. Katılımcı ve uzlaşmacı planlama ilkesi içinde paydaş  (kentte-yörede ve kurumsal ) örgütlenme modeli oluşturmak, 
d) Katılımcı ve uzlaşmacı planlama ilkesi içerisinde halk bilgilendirme faaliyetlerini yapmak.
e) Kentsel dönüşüm ve iyileştirme alanı olarak belirlenen alanlarda 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı ve değişiklikleri ile gerekli görülen alanlarda kentsel tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenmesini sağlamak, onaylanmak üzere Büyükşehir Meclisine sunmak, alınan meclis kararlarının ilan ve askılarını yapmak ve eklerinin ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,
f) Sağlıklı kent ve engelsiz kent kavramları ve hedefleri doğrultusunda kamuya açık tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları, sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile kentsel ulaşım hizmetlerini kentsel iyileştirme ve sosyal belediyecilik anlayışı içinde engelli vatandaşlar için erişilebilir, kullanılabilir duruma getirmek ve bu konuda gerekli yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını sağlamak, 
g) Şube Müdürlüğünce hazırlanarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan ve projeler hakkında açılan her türlü davaya ilişkin teknik rapor ve görüş hazırlamak, hukuk müşavirliğine iletmek ve gerektiğinde teknik eleman desteği vermek, 
ğ) Şube Müdürlüğünce hazırlanarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan planların sayısallaştırılmasını yapmak uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlemek,
h) Şube Müdürlüğünce hazırlanan planlar hakkında ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşa bilgi vermek. 
ı) Bütün görevleri gerçekleştirebilmek için gerekli müşavirlik, hizmet alımı, ihale işlemlerini yapmak ve neticelendirmek, 
i) Daire Başkanlığınca ve Belediye Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmektir.

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kira Yardımı Başvuru Rehberi

Kira Yardımı Başvurularında Dikkat Edilecek Husular

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Kentsel Dönüşüm Alanlarında İmar Planı Yapım Süreci İş Akış Şeması

Riskli Alan İlanı ve Bu Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Süreci İş Akış Şeması

Yazılı Bilgilendirme İş Akış Şeması

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Kentsel dönüşüm nedir?
Kentsel dönüşüm, afet riski altında veya hayat kalitesi çağdaş standartların altında kalmış çökmeye uğrayan kentsel alanın, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemler bütünüdür.
Kentsel dönüşümün amaçları nelerdir?
Kentsel dönüşüm, afet riski taşıyan alanlarda can güvenliğinin sağlanması, altyapı ve sosyal donatı eksiklikleri ile çöküntü haline gelen alanlarda sağlıksız fiziksel koşulların giderilmesi ve alınacak önlemler ile tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır.
Kentsel dönüşüm neleri kapsamaktadır?
Kentsel dönüşüm, sağlıklı fiziksel koşullardan ekonomik canlılığa, eğitim kalitesinden kültürel gelişime, sürdürülebilir enerji kaynaklarından sürdürülebilir çevreye, iyileştirilerek yaşatılan kültürel varlıklardan korunarak aktarılan tarihi dokuya kadar pek çok şeyi kapsamaktadır. 
Kentsel dönüşüm projeleri hangi kanun kapsamında yapılmaktadır?
31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulama yapılmaktadır. 
Kentsel dönüşüm projelerinde yetkili kurum hangisidir?
6306 sayılı kanunda “İdare” tanımı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler birlikte yer almakta olup, gerek riskli alan, gerek riskli yapı tespitlerinin yapılmasında ve gerekse kanun uyarınca yapılacak diğer uygulamalarda Bakanlık ile birlikte belediyeler yetkilidir. Ancak, kanun bütününde yapılacak iş ve işlemlerde etkinliği arttırmak adına, bazı hususlarda yetki öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığa verilmiş ve gerek görülen hallerde Bakanlıkça belediyelere yetki devri yapılabilmesi öngörülmüştür.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un temel amacı nedir?
Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıları tespit etmek, bu alanlarda geliştirilecek kentsel dönüşüm projeleri ile riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat kurallarına ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini oluşturmak amacıyla çıkarılmış olup, kanunun temel hedefi, herhangi bir afet sonucunda can kaybı yaşanmamasının sağlanması ve kentlerin sağlıklı ve güvenli fiziksel ve sosyal çevrelere dönüştürülmesidir.
Riskli yapı nedir?
Riskli yapı, 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhtemel deprem, sel baskını, heyelan gibi durumlarda yıkılma ve ağır hasar görme tehlikesi yapılardır.
Hangi yapılar risk altında olabilir?
Bina, 1999 yılında meydana gelen depremler sonrasında çıkartılan deprem yönetmeliklerinden önce yapılmışsa, binanın yapımı sırasında uyulması gereken imalat standartlarına uyulmamış ve teknik uygulamalar sağlıklı bir şekilde yapılmamışsa, bina ekonomik ömrünü doldurmuşsa, binanın kolon ve kirişlerinde çatlak gibi fiziksel, demirlerinde paslanma gibi kimyasal yıpranmalar varsa ve binada yapılan tadilatlar sırasında taşıyıcı kolon kesilmesi gibi tehlikeli uygulamalar söz konusu ise bina riskli olabilir. Kesin sonuç ise yapılacak teknik incelemeler ve analizler doğrultusunda hazırlanacak “Bina Risk Analiz Raporu” ile belirlenir. 
Yapının risk analizi nasıl yaptırılır?
Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca, belediyelerce ve il özel idarelerince yapılan teknik incelemeler sonucunda tespit edilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.  
Risk analizi yapan lisanslı kuruluşlar nereden öğrenilebilir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar” başlığından bulunduğunuz ili seçerek risk analizi yapan lisanslı kurum ve kuruluşların listesine ulaşabilirsiniz. 
Riskli olduğu tespit edilen binalar için sürece nasıl devam edilir?
Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan ilgili kurum veya kuruluş tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceleyerek ilgili tapu müdürlüğüne iletir. İlgili tapu müdürlüğünce bina riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilir ve tahliye, yıkım işlemlerinin ardından yapım sürecine geçilir. 
Riskli yapıların yıktırılarak yeniden yaptırılmasında sağlanan yardım ve muafiyetler nelerdir?
Malikler 6306 sayılı kanun kapsamında inşai üretim aşamasında kentsel dönüşüm kredisi ya da kira yardımı, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftırlar. 
Riskli alan nedir?
Riskli alan, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alandır. 
Riskli alan kapsamında yapılan uygulamaların getirileri nelerdir?
Bütüncül bir yaklaşımla kent mekânının zayıf yönlerinin minimuma çekilerek maruz kaldığı tehditlerin ortadan kaldırılması, güçlü yönlerinin öne çıkartılarak fırsatların değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Geliştirilen yeni mekân kurguları ile sağlıklı ulaşım sistemleri oluşturulmakta daha fazla yeşil alan ve donatı alanları iyileştirilmiş sosyal ve teknik altyapı ile birleştirilerek kentlerin çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden unsurlardan arındırılması, tabiat, kültür ve tarihi değerlerin korunması, ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ile yaşam kalitesi yüksek marka kentler oluşturulması, kentsel tasarım projeleri ile estetik ve görsel değeri yüksek kentler oluşturulması, her açıdan sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması etkin şekilde yapılabilmektedir.
Riskli alan nasıl belirlenir?
Riskli alanların belirlenmesi, zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir. Zemin yapısı kapsamında değerlendirildiğinde; depremsellik, toprak kayması veya heyelan olabilecek bölgeler, dere yatakları, taşkın bölgeleri, çığ veya kaya düşme olasılığı olan alanlar vb. incelenir. Üzerindeki yapılaşma kapsamında ise binaların büyük bir kısmının ruhsatsız ve kaçak yapılmış olması ya da proje ve uygulama aşamasında mühendislik hizmeti almamış olması, yapılaşmanın sonucunda oluşan ulaşım ağı ve altyapının yetersiz kalması vb. faktörlere göre belirlenir.
Kimler riskli alan teklifinde bulunulabilir?
Riskli alanlar Bakanlık, TOKİ veya Belediyeler tarafından belirlenebileceği gibi, yaşadığı yerin riskli olduğunu düşünen vatandaşlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına riskli alan teklifinde bulunabilir.
Riskli alan kararını kim alır?
Riskli alanlar Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
Uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin süresi nedir?
Kanunda yıkımın başlangıcından konut teslimine kadar öngörülen süre yaklaşık 24 aydır. Hazırlık, tasarım, onay, hak sahipleri ile anlaşma aşamaları da bu süreye eklendiğinde toplam süre 36 ayı bulabilmektedir. 
Riskli alan ilan edildikten sonra süreç nasıl işler?
Kentsel dönüşümü yapacak idare öncelikle ilgili alanda kapsamlı analiz çalışmaları yaparak alanın mevcut durumunu tespit edecektir. Hak sahiplikleri belirlenecek, hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilerek idare ile hak sahipleri arasında sözleşme imzalanacak ve mülk sahipleri sahip oldukları arsa payına göre yeni yapılacak binalardan yer alacaktır. Bu süreçlerden sonra tahliye ve yıkım işlemlerine başlanılacaktır.
Riskli alanda başlamış inşaatlar ile yeni ruhsat almak isteyenlerin durumu ne olacak?
Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince, her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulabilecektir.
Dönüşüm projesi kapsamında konutları yıkılan hak sahiplerine nereden yer verilir?
6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak dönüşüm projelerinin öncelikli hedefi “yerinde dönüşüm”ü sağlamaktır. Ancak, zemin yapısından kaynaklanan jeolojik sorunlar nedeniyle yerinde dönüşümün imkânsız olduğu alanlarda hak sahipleri en yakın rezerv yapı alanlarına yönlendirilebilir. 
Riskli alan içerisindeki sağlam binalar da dönüşüm kapsamında yıkılabilir mi?
Sağlam binaların yıkılıp yıkılmayacağına geliştirilecek kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda karar verilecektir. Sağlam yapılar proje dışında tutulabileceği gibi uygulama bütünlüğü açısından gerekmesi hâlinde, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılıp yerlerine yeni binalar da yapılabilir. 
Riskli alan içerisinde yıkımına karar verilen sağlam binaların hak sahipliği nasıl belirlenir?
Riskli alan içerisinde uygulama bütünlüğü açısından yıkılması gereken sağlam binaların hak sahipliğinin nasıl belirleneceği proje bazında ele alınacaktır. Ancak, hak sahipliğini belirlemek için yapılan değerleme çalışmalarında binanın ve arsanın bütün nitelikleri göz önünde bulundurulduğundan hak mahrumiyeti yaşanmayacaktır.
Proje süresince hak sahiplerine yapılacak yardımlar nelerdir?
Anlaşma ile tahliye edilen kanun kapsamındaki yapıların maliklerine taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Aylık kira bedeli (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak), her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. 
Kira yardımı için aranan şartlar nelerdir?
Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda/riskli alan içerisinde ikamet şartı aranmakta olup sadece ikamet edilen bir bağımsız bölüm için kira yardımı yapılmaktadır. Bu şartları sağlayan malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımından faydalanabilirler.
Kira yardımlarının süresi nedir?
Her yıl alınacak Bakan Olur’una göre 6306 sayılı Kanun kapsamındaki riskli alanlarda sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 36 ay, riskli alan dışındaki riskli yapılarda sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.
Riskli alan içerisindeki kiracılara yapılacak yardımlar nelerdir?
Riskli alan içerisindeki konut/işyeri kiracılarına tek seferde (defaten) iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) yapılmaktadır. 
Riskli alan içerisindeki sınırlı ayni hak sahiplerine yapılacak yardımlar nelerdir?
Riskli alan içerisindeki konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere tek seferde (defaten) beş aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) yapılmaktadır. 
Kira yardımı ile ilgili detaylı bilgiler nereden öğrenilebilir?
Uygulama kapsamındaki alanlara ve alan dışındaki riskli yapılara yapılacak kira yardımları ile ilgili detaylı bilgilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu” üzerinden ulaşılabilir.

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü - Broşürler