Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 50 92

Faks

(0 242) 249 50 97

Birim Yöneticisi

Yaşar PARLAYÜKSEL (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu Şube Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde; 
a) Taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek, 
b) Taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek, ek madde doğrultusunda; onarımın tamamlanması sonrasında ön izin belgesini, denetleme sürecinde hazırlanmış raporları, taşınmazın onarım öncesi ve sonrası fotoğrafları ve onarım uygunluk belgesi ile diğer belgelerin birer örneğini bir (1) ay içerisinde ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek. 
c) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek, 
ç) Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek, 
d) Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, 
e) Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için yapı kullanma izin belgesi verilmesi hususunda ilgili belediyesinin talebi üzerine görüş bildirmek 
f) Taşınmaz Kültür Varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre İlçe Belediyeleri ile koordineli çalışmalar yapmak, gerekli hallerde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 11. maddesi gereği yetkilerini kullanmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu müdürlüğüne iletmek,
g) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılacak derecede tehlikeli) olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak gerekli işlemleri yaparak durumu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek, 
ğ) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgilendirme ve rehberlik yapmak, 
h) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek, 
ı) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak. 
i) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının gerekli gördüğü durumda planı olmayan sit alanı ve koruma alanlarında koruma amaçlı imar planı çalışmalarını yürütmek, 
j) Koruma Bölge Kurulu Bölge Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde Taşınmaz Kültür Varlıklarına ilişkin çalışmalara katılmak.

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Basit Onarım Başvuru Dilekçesi

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Onarım Uygunluk Süreci İş Akış Şeması

İskan Başvuru Süreci İş Akış Şeması

İzinsiz İnşai Uygulamaların Durdurulması Süreci İş Akış Şeması

Koruma Kurul Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtılması Süreci İş Akış Şeması

Sit Alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama ya da Elde Edilmesinde Görev Alma Süreci İş Akış Şeması

Sit Alanları, Tescilli Yapılarla İlgili Yazışmaların Yapılması Süreci İş Akış Şeması

Tehlike Arz Eden Yapıların Tespiti Süreci İş Akış Şeması

Koruma Kurulunda Değerlendirilecek Konuların İletilmesi Süreci İş Akış Şeması

Basit Onarım Ön İzin Belgesi Düzenleme İş Akış Şeması

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

KUDEB’in açılımı nedir?
Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü’dür.
Sit alanında kalan binamda(ya da sit alanı dışında kalan tescilli binamda) tadilat yapmak istiyorum, hangi belgelerle başvuru yapmam gerek?
“Stratejik Yönetim” Ek:2 veya “Bilgi Edin” kısmındaki “Raporlar” bölümündeki Ek:2’de de belirtildiği gibi “Onarım ön izim süreci” aşağıdaki belgeler gereklidir;
1- Yapılacak olan uygulamaya ilişkin bilgi içeren başvuru dilekçesi 
2-Yapının mevcut durumunun fotoğrafları 
3-Mülkiyet durum belgesi (tapu fotokopisi ve güncel tapu kayıt sureti) 
4-Tescilsiz yapılar için yapı kullanma izin belgesi (1957 yılından önce yapılan yapılar için fenni rapor) 
5-Başvuruyu yapan kiracı ise kira kontratı ve mülk sahiplerince onarıma izin verildiğine dair belge)
Sit alanında kalan binamda(ya da sit alanı dışında kalan tescilli binamda) tadilat yapmak için hangi birime başvuru yapmam gerek?
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü-KUDEB’e başvuru yapılması gereklidir.
Basit onarım için verilen süre nedir?
Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır.
Basit onarımım bitti ne yapmam gerek?
Bunun için onarımın bittiğine ilişkin dilekçe ile KUDEB’e yeniden başvurulması gerek.
     Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir.

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü - Broşürler