Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 50 00

Faks

(0 242) 249 51 15

Birim Yöneticisi

Selahattin ARTUN (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;
a) Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütçe Tasarısını kanun gereği hazırlamak, organizasyonu yapmak, Daire başkanlıklarından gelen bütçe tasarılarını incelemek, belediye ile ilgili bütçe tablolarını eksiksiz hazırlamak, zamanında İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı'na göndermek,
b) Gelir ve Gider Bütçelerini hazırlamak, hazırlanan gelir ve gider bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
c) Mali yılbaşında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen ödenek cetvellerini ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesini sağlamak, yıl içinde yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatlarına, Tasarruf Tedbirleri Genelgelerine, Devlet İhale Genelgesine ve ilgili kanunlara uygun olarak ödeneklerin en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
ç) Bütçe yılı içinde uygulama alanı bulan gelir ve gider bütçeleri ile ilgili gelirlerinin toplanması bütçe ile verilen ödeneklerin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde harcanması iş ve işlemlerini kontrol etmek ve yılsonu itibariyle tahmini bütçe ile ilgili gerçekleşen kesin hesabı çıkarmak ve Büyükşehir Belediye Meclisinin denetim ve onayına sunmak,
d) Kesinleşen bütçenin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
e) Aylık veya daha önce bütçe harcamalarını kontrol ederek, gelen istekleri değerlendirmek, gerekirse serbest bırakma talebi, ödenek yetersizliği durumlarında ek ödenek talep etmek, konu ile ilgili Başkanlığa bilgi sunmak,
f) Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerden gelen bütçe aktarma ve ek ödenek taleplerini yasa gereği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi veya Encümenine sunulmak üzere Başkanlığa yazı ile bildirilmesini sağlamak,
g) Borçlanma, yatırım giderleri harcamaları için satın alınacak malzemenin ve Yurtdışı kredi izinlerini DPT, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan talep etmek ve takibini yapmak,
ğ) Mali Kanunlar ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan kanun,  yönetmelik ve genelgeleri takip etmek.
h) Kurum çalışanları ile ilgili sağlık harcamalarını ödemek üzere, hali hazıra getirmek,
ı) Kurum çalışanlarına ait özlük hakları ile ilgili yasal mevzuatların öngördüğü kesintileri yaptırmak, ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak,
i) Kurumun tüm giderlerine ait, muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
j) Kurumun tüm giderlerine ait alınan borçlara ilişkin ödemelerin takibini yapmak,
k) Kuruma ait bütçe, muhasebe raporlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
l) İç ve Dış denetimlerde Mali Yıl evraklarını denetime hazır hale getirilmesini sağlamak,
m) Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti vermek,
n) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesini sağlamak,
o) Günlük, haftalık, aylık nakit akış tablosunu hazırlamak ve nakit durumuna göre ödemeleri planlamak.  
ö) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun değişik 60. madde hükmü ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve yönetim bilgi sistemi fonksiyonları kapsamındaki görevlerini yerine getirmek.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Broşürler