Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 99

Faks

(0 242) 249 51 15

Birim Yöneticisi

Vehbi KARAKOCA (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

5216, 5393, 5018 ve diğer kanunlar, yönetmelikler, K.H.K.’ler ile bağlayıcı hükümler çerçevesince; Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
a) Stratejik Plan ve Performans programına uygun Mali Yılı ve izleyen iki yılı da kapsayacak şekilde analitik bütçeyi hazırlamak,
b) Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,
c) Bütçe uygulama sonuçlarını, harcamalarını performans programı ve bütçe uygunluğu izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek,
ç) İlçe belediye bütçelerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve Belediye Meclisinde görüşülmesini sağlamak,
d) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
e) Ödeme emir belgelerindeki bütçe kodlamalarının uygunluğunu ve yeterli ödeneğin olup olmadığını kontrol etmek,
f) Yevmiye kayıtlarını tutmak,
g) Görev alanı ile ilgili analizler yapmak, yaptırmak,
ğ) Görev alanı ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek,
h) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
ı) Bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden kişi borçlarını hesaba almak ve kayıtlara işlemek,
i) 832 Sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesince kurumumuzun harcamalarının tetkikinde Sorgu ve Teftiş Layihası ile ilişkili diğer tüm birimleri koordine ederek halihazıra getirilmesini sağlamak, cevaplandırılarak muhasebe kaydının yapılması,
j) Müdürlüğüne bağlı çalışanlar arasında koordinasyonu sağlayarak planlı ve programlı şekilde çalışmalarını denetlemek,
k) İller Bankası, Maliye Bakanlığı ile ilişkili kanunda doğan paylarımızın hükümler çerçevesince takibinin yapılıp muhasebe kayıtlarının tutulması,
l) Kuruma ait bütçe, muhasebe raporlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
m) İç ve Dış denetimlerde Mali Yıl evraklarını denetime hazır hale getirilmesini sağlamak.
n) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine aylık olarak bütçe gelir ve bütçe gider veri girişlerinin yapılması.
o) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Bütçe Süreci İş Akış Şeması

Muhasebe Süreci İş Akış Şeması

Raporlama Süreci İş Akış Şeması

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü - Broşürler