Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 98

Faks

(0 242) 243 25 81

Birim Yöneticisi

Serdar PALLAVUŞ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Nazım Plan Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu, ve ilgili Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge ve Bildiriler, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan hükümleri çerçevesinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 
a) 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında Çevre Düzeni Planı yapmak, yaptırmak. 
b) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacı ile her ölçekte Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak, 
c) 1/25.000 Nazım İmar Planları ana kullanım kararlarını değiştirici nitelikleri içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerini hazırlamak veya hazırlatmak, Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak, 
ç) 1/25.000 ölçekli İmar Planlarında belirlenmiş özel proje alanı ve 1/5000 ölçekli planı bulunmayan alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlamak veya hazırlatmak, Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak, alınan meclis kararlarının ilan ve askılarını yapmak ve eklerinin ilgili kurumlara dağıtımını sağlamak, 
d) Belediyemizce yürütülecek plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, topografik, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin etmek, mevcut durumun tespiti için arazi kullanım, sentez ve sair çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, 
e) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 4. Maddesine göre özel kanun hükümlerine tabi alanlarda yapılacak her ölçekteki planların, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25.000 ölçekli planlar ile uyumluluğunu sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 
f) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Müdürlüğünce hazırlanmış onanlı planlar hakkında açılan davalara ilişkin teknik rapor ve görüş hazırlamak, hukuk müşavirliğine iletmek ve gerektiğinde teknik personel desteği vermek, 
g) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde onanlı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek, 
ğ) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, İlçe Belediyeleri ve ilgili Daire Başkanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
h) Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak konusuna özgü bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlenmesini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere iletmek, 
ı) Şube Müdürlüğünce hazırlanarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planların sayısallaştırılmasını yapmak uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlemek, 
i) Şube Müdürlüğünce hazırlanan 1/25.000 ölçekli planlar hakkında ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşa bilgi vermek.

Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İmar plan tadilat teklif dosyalarına ilişkin kurumumuza teslim edilecek dosya tipleri ve klasör formatı için tıklayınız.

Nazım Plan Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İmar Planı Yapımı Süreci İş Akış Şeması

İmar Planı Tadilatı Yapımı Süreci İş Akış Şeması

Resmi Yazı Cevaplama (Bilgilendirme) Süreci İş Akış Şeması

imar_plan_tadilat_duyuruları_4_ek_plan_raporu

İmar plan tadilat teklif dosyalarına ilişkin kurumumuza teslim edilecek dosya tipleri ve klasör formatı için tıklayınız.

Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Kepezaltı Santral Mah. Planlama çalışmalarının durumu nedir?
Kepezaltı Santral Mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan büromuzda veri toplama işlemi tamamlanmıştır. Devam etmekte olan planlama çalışmalarının kapsamında, elde edilen veriler doğrultusunda alternatifler geliştirilerek değerlendirilecek ve bu doğrultuda planlama yapılacaktır.
Kırcami bölgesine ilişkin planlama çalışmalarının durumu nedir?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Antalya ili, Merkez ilçesi, Kırcami olarak adlandırılan bölgeyi kapsayan planlama alanı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 5403 sayılı kanun kapsamında “tarımdışı amaçla kullanımının uygun olduğu” yönünde görüş verilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın söz konusu görüş ve İçişleri Bakanlığı’nın “Kamu Yararı” bulunduğuna ilişkin kararına, TEMA Vakfı tarafından dava açılmıştır.

Antalya 1. İdare Mahkemesine açılan davada E.2008/992.K.2009/994 sayılı ve 30.07.2009 tarihli iptal kararı bulunmaktadır. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2008 gün ve 58 sayılı kararı ve Antalya İl Genel Meclisinin 08.02.2008 gün ve 101 sayılı kararı ile onaylanan 1/50.000 ölçekli Fiziki Stratejik Planı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 15.02.2008 gün ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına dava açılmıştır.

Dava sonucunda ise, Toprak Koruma Kurulunun “tarımdışı amaçla kullanımının uygun olduğu” yönündeki görüşünün iptal olması üzerine söz konusu üst ölçekli planların Kırcami Bölgesini kapsayan kısmı iptal edilmiştir. Ayrıca, TMMOB Odaları ve Baro tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2008 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına dava açılmıştır. Söz konusu davada Yürütmeyi Durdurma kararı verilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009/447 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli plan revize edilmiş olup, Revize edilen 1/5000 ölçekli plana dava açılmıştır. Dava sonucu 1/5000 ölçekli plan, mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010/136 sayılı kararı ile hukuki açıdan yasallığı kalmayan plan, iptal edilmiştir. Söz konusu alana ilişkin her ölçekteki planlar hukuki süreçler sonucu iptal edilmiş olup, Antalya Büyükşehir Meclisince onaylanmış olan ve yürürlükte bulunan planlarda Kırcami Bölgesi “plansız alan” statüsündedir.

Çalkaya bölgesine ilişkin planlama çalışmalarının durumu nedir?
Çalkaya bölgesinde, eski tarihlerde yapılmış olan imar planlarına, imar uygulamalarına, 2b alanlarında ilişkin yaşanan problemler; şerhler, dava dosyaları, onaylı planlar arasında bulunan tutarsızlıklar vb. sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple söz konusu bölgede herhangi bir uygulama yapılamamaktadır. Çalkaya bölgesine ilişkin Belediyemiz ile Aksu Belediyesi arasında ortaklaşa planlama çalışmaları başlatılmış olup, yaşanan sıkıntıların çözülmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Nazım Plan Şube Müdürlüğü - Broşürler