Planlama Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0242) 249 50 00

Faks

(0242) 243 06 28

Birim Yöneticisi

Menekşe ALKAN (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Planlama Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge ve Bildiriler, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan ve plan hükümleri çerçevesinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 
a) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile plan revizyonları ve değişikliklerini hazırlamak veya hazırlatmak, onaylanmak üzere Belediyemize sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, tadilat ve revizyon taleplerini Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlandıktan sonra dağıtımını yapmak, 
b) İlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile plan revizyonları ve değişiklik taleplerinin Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlandıktan sonra ilçesine iletmek, 
c) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile plan revizyonları ve değişikliklerini ilan ederek, 1 ay süreyle askıda kalmasını sağlamak,
ç) 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına yapılan itirazları Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak ve Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlandıktan sonra meclis kararının gereğini yapmak, 
d) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onaylı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek, 
e) İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplantılarında görüşülecek konuları hazırlamak ve sekretaryalığını yürütmek, 
f) Mülkiyeti ya da kullanımı belediyeye ait olan taşınmazlara ilişkin imar çapı düzenlemek, gerektiği hallerde nazım ve uygulama imar planları ile Plan revizyonları ve değişikliklerini hazırlamak 
g) Harita Şube Müdürlüğünce iletilen Parselasyon Planlarının ve 18. Madde Uygulamalarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına uygunluğunu kontrol etmek, 
ğ) Planlama çalışmaları sırasında toplanan bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak, 
h) Belediyemizin davaya konu olmuş planlama çalışmalarına ilişkin meclis kararları hakkında ilgili mahkemelere ve I.Hukuk Müşavirliğinin yaptığı mahkeme savunmalarına esas bilgi ve belgelerin hazırlamak, keşifte bilirkişilere teknik bilgi sunmak, mahkeme kararları doğrultusunda gereken plan çalışmalarını yapmak 
ı) Belediyemizce yürütülecek olan plan yapım sürecinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak, arazi kullanım kararlarının tespiti için arazi çalışması yapmak, 
i) İlgili kurum, kuruluşlara ve vatandaşa 1/5000 ölçekli nazım imar plan bilgisi vermek, 
j) Üst makamlar tarafından verilecek görevleri ifa etmek.

Planlama Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Planlama Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İmar plan tadilat teklif dosyalarına ilişkin kurumumuza teslim edilecek dosya tipleri ve klasör formatı için tıklayınız.

Planlama Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Kontrol Süreci İş Akış Şeması

Plan Bilgisi Süreci İş Akış Şeması

Plan Revizyonu Süreci İş Akış Şeması

Plan Revizyonu Süreci 1,2 İş Akış Şeması

Plan Revizyonu Süreci 2 İş Akış Şeması

İmar plan tadilat teklif dosyalarına ilişkin kurumumuza teslim edilecek dosya tipleri ve klasör formatı için tıklayınız.

Planlama Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Planlama Şube Müdürlüğü - Broşürler