Ruhsat Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 40

Faks

(0 242) 249 54 45

Birim Yöneticisi

Muhammed Emin UĞUZ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Ruhsat Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 80 nci maddesine göre, akaryakıt LPG ve CNG otogaz istasyonlarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (j) fıkrasına göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek,
c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (j) fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 85 nci maddesinin (h) fıkrasına göre (organize sanayi bölgelerindekiler hariç), Büyükşehir mücavir alan sınırı içindeki tüm 1 nci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırmak ve denetlemek,
ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi (t) fıkrasına göre, İl sınırı içindeki yolcu ve yük terminalleri ile kapalı ve açık otoparkları ruhsatlandırmak.

Ruhsat Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Ruhsat Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu

Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu

Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu

Canlı Müzik İzin Belgesi Başvuru Formu

Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Otopark (Açık Otopark/Kapalı Otopark) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Umuma Açık İstirahat,Eğlence Yeri(Gezi Teknesi)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için İstenilen Belgeler

2. ve 3.Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Oto Yıkama (Akaryakıt İstasyonu İçi) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Akaryakıt İkmal İstasyonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Lpg (Otogaz) İkmal İstasyonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Akaryakıt ve Lpg(Otogaz) İkmal İstasyonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

Canlı Müzik İzin Belgesi için İstenilen Belgeler

Sıhhi Müesseseler için Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler

Gayrisıhhi Müesseseler Listesi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için Mesul Müdür Beyannamesi

Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Sorumlu Müdür Beyannamesi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinde Çalışacak Personel Hakkında
Kimlik Bilgisi Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı Bulunmadığına Dair Beyanname

Ruhsat Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

a-Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma Süreci İş Akış Şeması

b-Otopark Açma ve Çalışma Ruhsat İş Süreci İş Akış Şeması

c-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatlandırma Süreci İş Akış Şeması

d-1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatlandırma Süreci İş Akış Şeması

e-2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatlandırma Süreci İş Akış Şeması

f-Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Süreci İş Akış Şeması

Ruhsat Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

- İşyeri açmak istiyorum. Ruhsat yönünden yapılması gereken işlemler nelerdir?
İşyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”e uygun olarak tanzim ettikten sonra faaliyet konusuna göre Örnek 1/ Örnek 2 de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Müracaat, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Emniyet Görüşü alınması şart mı?
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 32. maddesindeki- “…İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir…”hükmü gereği; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Emniyet Görüşü alınması zorunludur.
-Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri açılabilir mi?
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 5. maddesindeki “…Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,…” hükmüne uygun olarak açılabilir.
- İşyeri açma ve çalışma ruhsatının işyerinde bulundurulması zorunlu mudur?
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 11. maddesinde “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.” hükmü gereği zorunludur.
- İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler nerelerdir?

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in 30. maddesinde “İçkili yer bölgesi;

a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,

b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,

c) Otogar ve otobüs terminallerinde,

d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez.” hükümlerinde belirtilen yerler içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerlerdir.

-Otopark olarak işletilmesi düşünülen alanlarda öncelikle yapılması gereken işlemler nelerdir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan otoparkların ruhsatlandırılmasına dair işlemler “Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları Hakkında Yönetmelik” ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yönetmeliğin 7. maddesindeki “Belediye mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif bölgelerde o bölgenin mevcut veya gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları belirli süreli otopark yeri olarak ilan etmek ve bu otoparkları işletebilmesi için sahiplerine veya üçüncü kişilere izin vermek UKOME’ nin kararına bağlıdır” hükmü gereğince otopark olarak işletilmesi düşünülen alanlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatından önce UKOME’nin olumlu kararının olması zorunludur.

- Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarının kuruluşlarında emniyet mesafeleri neye göre belirlenmektedir?
Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonları için TS 12820, LPG istasyonu için TS 11939 Standartlarında belirtilen asgari emniyet mesafelerine göre inceleme yapılmaktadır. Bunlarla ilgili olarak işletmelerden Akaryakıt ikmal istasyonları için TS 12820 Standardı Hizmet Yeterlilik Belgesi, LPG ikmal istasyonları için TS 11939 Standardı Hizmet Yeterlilik Belgeleri istenilmektedir.

Ruhsat Şube Müdürlüğü - Broşürler