Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 82

Faks

(0 242) 249 52 85

Birim Yöneticisi

Huriye Serap YÖRÜK (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun değişik 60. madde hükmü ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve yönetim bilgi sistemi fonksiyonları kapsamındaki görevleri;
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
ç) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
e) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek, verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
f) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
g) Birimler tarafından hazırlanan birim performans programları esas alınarak idare performans programının, hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 
ğ) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
h) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
ı) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
i) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
j) Yatırım İzleme Raporları ve Brifing Raporlarını düzenleyerek ilgili mercilere göndermek,
k) İdarenin vizyon, misyon ve kalite politikasının belirlenmesi, gözden geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
l) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler alınmasını sağlamak,
m) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve paydaş memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
n) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
o) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
ö) İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
p) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlayarak yönetime sunmak,
r) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,
s) Toplam Kalite çalışmalarını koordine etmek, iç tetkikleri gerçekleştirmek,
ş) Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarının yapılmasını sağlamak, kayıtlarını muhafaza etmek,
t)  Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
u) Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlayarak, üst yöneticinin onayına sunmak,
ü) Kent ve kent halkıyla ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yayınlamak,
v) Kentin sorunlarıyla ilgili birimleri çözüm önerileri ve proje geliştirmesini sağlamak.
y) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Performans Programı Hazırlama Rehberi

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Performans Programı Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci İş Akış Şeması

Stratejik Planlama Süreci İş Akış Şeması

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü - Broşürler