Teftiş Kurulu Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi Antmarin İş Merkezi Kat:1 No:24 07050 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon

0 (242) 241 42 36

Faks

0 (242) 241 42 39

Birim Yöneticisi

Çetin ÖZCAN (Teftiş Kurulu Başkanı V.)

Görev ve Sorumluluklar


a) Büyükşehir Belediye bünyesindeki birimler ile bağlı kuruluşlarda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

b) (a) bendinde sayılan birim ve bağlı kuruluşlarda, her türlü inceleme, araştırma teftiş (Büyükşehir Belediye Encümeni Başkan ve üyelerinin encümendeki işlemleri hariç) ve soruşturma yapmak,

c) 5216 sayılı kanunun 11 maddesi gereği İlçe ve İlk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına denetlemek, denetim konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek, incelemek ve gerektiğinde bunların örneklerini almak,

d)Başkanlık makamınca verilen, teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

e)Teftiş Kurulu Başkanlığının 5’nci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

f) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

g) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,           

ğ) Müfettişlerden gelen yazı,  rapor ve fezlekeleri incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

h) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları, gerekli görmesi halinde bağlı veya ilgili kuruluşlara göndermek ve bunların sonuçlarını takip etmek,     

ı) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

i) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

j) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve başkanlık makamına arz etmek.

k) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda başkanlık makamına tekliflerde bulunmak, 

l) Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

m) Teftiş Kurulunun yıllık teftiş programını hazırlamak ve başkanlık onayı ile uygulamaya koymak,

n) Başkanlık makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak,

o)  Müfettişlerin özlük durumları  ve hak edişleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Teftiş Kurulu Başkanlığı
İş süreçleri

İşçi Soruşturmaları Süreci İş Akış Şeması

Memur Soruşturmaları Süreci İş Akış Şeması

Yazışmalar Süreci İş Akış Şeması

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Teftiş Kurulu Başkanlığı - Broşürler