Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Güneş Mah. Yeni Toptancı Hal Kompleksi İdare Binası Kat:3 ANTALYA

Telefon

(0 242) 338 01 01

Faks

(0 242) 338 01 02

Birim Yöneticisi

Mehmet BARDAK (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

(1) Toptancı hal yönetim birimince yapılacak iş ve işlemler şunlardır:
a) Toptancı halini işletmek, halin çalışma dönemi veya günleri ile açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
b) Malların hijyenik  şartlarda satışa sunulmasını  sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak, alt, üst yapı ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak,
c) Malların ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak,
ç) Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,
d) Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
e)  İşyerlerinin kiralanması, satışı ve devrine ilişkin işlemler ile toptancı halindeki diğer yerlere ilişkin işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, işyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanların beyan ettiği hususların doğruluğunu araştırmak,
f) Teminat işlemlerini yürütmek, teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve güncellemek, teminattan kesme ve ödemeye ilişkin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarını yerine getirmek ya da getirilmesini sağlamak,
g) İşyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,
ğ) Haldeki diğer yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve güncellemek,
h) Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda Meslek mensuplarına ait stok kontrollerini  yapmak,
ı) Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluşturarak uygun görülenleri yayımlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilenleri vermek,
i) Bildirim işlemleri ile hal rüsumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bildirimciler tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,
j) Bu yönetmelik çerçevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
i) Bildirim işlemleri ile hal rüsumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bildirimciler tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,
j) Bu yönetmelik çerçevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
k) Toptancı hal kompleksimizde faaliyet yürüten işyerlerine ürün getiren nakliye araçlarının bekleme süreleri ve bekleme süresi sonunda oluşacak yevmiyeleri belirlemek,
l) Toptancı halin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü mal ve hizmet satın alım işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
m) Evrak, arşiv, demirbaş ve ayniyatlara ilişkin işlemleri yürütmek, defter ve kayıtları tutmak ve muhafaza etmek, belge ve yazışmaları usulü dairesinde dosyalamak ve saklamak,
n) Personelin özlük işleri ile diğer işlemlerini yürütmek,
o) İşyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların  çalıştırdıkları  kişilerle ilgili, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
ö) Toptancı halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
p) Toptancı hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
r) Toptancı halin bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,
s) Bildirimde bulunmak üzere doğrudan hale başvuranların bildirim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
ş) Bu yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
(2) Toptancı hal yönetim birimi, işyerlerinde faaliyet gösteren üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydının, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarların ise vergi mükellefiyeti ile kayıt zorunluluğu varsa ilgili meslek kuruluşuna kaydının güncelliğini her yılın Nisan ayında kontrol eder. Bu kontrol işlemi, ilgili kurum veya kuruluşlarla yazışmak suretiyle yapılır.

MİSYON:
Ülkemizin en büyük üretim bölgesi Toptancı Hali olarak yaş sebze ve meyve sektöründe başta tüketiciler ve üreticiler olmak üzere diğer sektör paydaşlarına çağdaş yönetim ve hizmet anlayışıyla, hijyenik koşullarda hizmeti vermektir.

VİZYON:
Kaynaklarını etkin kullanarak insan ve çevre sağlığına duyarlı kaliteli ve sürekli hizmetler üreten güvenilir kuruluşlardan biri olmak.

Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İşyeri Tahsis Devri Süreci İş Akış Şeması

Rüsum Tahakkuk ve Tahsilat Süreci İş Akış Şeması

İşgaliye Tahakkuk ve Tahsilat Süreci İş Akış Şeması

İstatistik Bilgileri Kayıt Süreci İş Akış Şeması

Denetim Çalışmaları Süreci İş Akış Şeması

Günlük Hal Fiyat Listesi Süreci İş Akış Şeması

Toptancı Hal Günlük Fiyat Listesi

Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Toptancı Haller Şube Müdürlüğü - Broşürler

Toptancı Haller Şube Müdürlüğü
Matbu Form ve Belgeler

Fatura Alım Satımda Kullanılan Dilekçesi almak için tıklayınız

Fatura Onayı Dilekçesi almak için tıklayınız

Fatura Tasdik Dilekçesi almak için tıklayınız

Fatura Zayi Dilekçesi almak için tıklayınız

Feragatname almak için tıklayınız

Kom.Yaz.Teminat İadesi Dilekçesi almak için tıklayınız

Komisyon Yazıhanesi Takası Şirket almak için tıklayınız

Kom.Yazh.Tas.Devri Al.Şahs. almak için tıklayınız

Kom.Yazh.Tas.Devri Al.Şirk. almak için tıklayınız