Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mh. Atatürk Bulvarı 390 Sk. Konyaaltı / ANTALYA

Telefon

(0 242) 321 84 88-89

Faks

(0 242) 312 71 53

Birim Yöneticisi

Mustafa Nurettin TONGUÇ (Daire Başkanı V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Antalya ilinin mevcut ve gelecekteki ulaşım politikalarını belirlemek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projeleri yapmak, yaptırmak,
b) Kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,
c) Antalya ili nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak/ hazırlatmak, onaylamak/onaylatmak, uygulamak/uygulatmak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek,
ç) Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak/hazırlatmak,
d) Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, can güvenliği ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve erişebilirliliği artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak/ hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
e) Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek,
f) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,
g) Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projeler kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak/hazırlatmak,
ğ) Ulaşım projelerinin, Antalya İli’nin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek,
h) Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımanın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek,
ı) Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini, ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak,
i) Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak,
j) Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak. 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Trafik-Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenirken İstenen Belgeler

Ticari Plaka Tahsis Belgesi Başvuruları

H-J Plaka Harf Grubu (Tahditli)

Tahditsiz Sivil Plakalı Ticari Taksiler

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Güzergah İzin Belgeleri

Gerçek ve Tüzel Kişilerin C Plaka Devir İşlemleri

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Boşta Askıda Plakanın Takılması

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı - Broşürler