Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 70

Faks

0 (242) 249 52 75

Birim Yöneticisi

Zeynel ALTINTAŞ (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

(1) Yazı İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Belediyemiz adına gelen her türlü evrakı kabul etmek, elektronik ortamda kayıt altına almak, evrakları ilgili daire başkanlıklarına havale edilmesini ve ilgili birime zimmet karşılığında dağıtımını sağlamak,
b) Belediyemiz adına gelen ve ilgileri nedeniyle birden fazla iç birime havale edilen yazılarda koordinasyon birimi belirlemek, 
c) GİZLİ nitelikte yazıların özel dosyalarla takibini yapmak,
ç) Belediye birimlerimiz tarafından hazırlanan ve ilgilisine posta yoluyla gitmesi gereken evrakların PTT’ye teslimini sağlamak ve Belediyemiz adına posta yoluyla gelen evrakları PTT’den teslim almak,
d) Evrak akışı ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak,
e) Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki birimlerin koordinasyonun sağlanması amacıyla genelge veya talimat hazırlamak, 
f) Belediye Başkanlığının teftişi sonucundaki denetleme raporlarının cevaplandırılarak (ilgili birimlerin mütalaasını almak suretiyle), İçişleri Bakanlığına gönderilmesini sağlamak, 
g) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi uyarınca Daire Başkanlığına ait Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlama ve yazışma işlemlerini yapmak,
ğ) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca Daire Başkanlığı Faaliyet Raporunu düzenlemek,
h) 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. maddesi uyarınca Daire Başkanlığı bütçe hazırlama ve yazışma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ı) Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının uygulanması iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
i) Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulanması sürecinde, birimlerle işbirliği içinde yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını ve belgelerin dijital olarak saklanmasını koordine etmek,
j) Daire Başkanlığımızın iç ve dış yazışmalarını 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygun bulunan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen kurallara göre yapmak, takip etmek ve Standart Dosya Planına göre arşivlemek,
k) Mevzuat kapsamında verilen diğer emirleri yerine getirmek.
 (2) Yazı İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri, “İdari İşler Şefliği” ve “Evrak Kayıt Şefliği” tarafından yürütülecektir.

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kurum Gelen Evrak işlemleri

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İDARİ İŞLER,YAZIŞMALAR Süreci İş Akış Şeması

ENCÜMEN KARARLARI Süreci İş Akış Şeması

MECLİS KARARLARI, TUTANAKLARI Süreci İş Akış Şeması

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü - Broşürler