Encümen

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Encümeni;

Belediye Başkanının Başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği beş üye ile

Biri Genel Sekreter, Biri Malî Hizmetler Birim Amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçtiği beş üyeden oluşmaktadır.

Encümen, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun vermiş olduğu görevlerin yanında,

diğer kanunlarla kendisine verilen görevleri de yerine getirmektedir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 13. maddesine göre,

2886 sayılı kanuna istinaden gerçekleştirilen ihalelerde “İhale Komisyonu” görevini yürütmektedir

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ 
ENCÜMEN ÜYELERİKARAR  NO :PARTİ GRUBU  
Mesut KOCAGÖZ13.04.2019/254CHP
Şerafettin ÖZER13.04.2019/254CHP
Büşra ÖZDEMİR13.04.2019/254CHP
Mithat ARAS13.04.2019/254CHP
Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ13.04.2019/254İYİ Parti